Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5926090
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiInformatii publice

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
COMUNICATE DIN OFICIU

--> Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001

--> Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

--> Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimitere în termen legal)

--> Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie

--> Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001 (Rapoartele se gasesc in ARHIVA la fiecare an în parte)

ACORD și CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂCONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

ACORD COLECTIV


COMISII DE PARITATE


Dispoziția 166/2020 privind constituirea Comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

DISPOZITIA 476/2018 privind modificarea Dispoziţiei nr. 303/2016 privind constituirea Comisiei paritare pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui

DISPOZITIA 303/2016 privind constituirea Comisiei paritare pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui

DISPOZITIA 211/2013 privind constituirea Comisiei paritare a Consiliului judeţean Vaslui

I. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI

 • Constituţia României (art. 120 şi art. 122)
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea – cadru nr. 195/2006 a descentralizării
 • Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr. 19/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr. 33/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr. 55/2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată
 • Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
 • H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 • Preşedinte
 • Vicepreşedinte
 • Vicepreşedinte
 • Cabinetul preşedintelui
 • Secretarul judeţului
 • Compartimentul audit public intern
 • Compartimentul managementul calităţii
 • Arhitectul – şef
 • Biroul Contabilitate
 • Serviciul management resurse umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni
 • Direcţia Administraţie Publică
 • Direcţia Economică
 • Direcţia Tehnică
 • Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale
 • Unitatea de implementare a Proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”

II. 1. ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR

Compartimentul audit public intern:

 • elaborează norme proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu avizul UCCAAPI
 • elaborează proiectul planului anual de audit public intern
 • elaborează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, etc

Compartimentul managementul calităţii:

 • organizează şi coordonează activitatea în domeniul managementului calităţii privind serviciile din cadrul consiliului judeţean
 • elaborează planul calităţii
 • asigură implicarea personalului în elaborarea şi realizarea documentelor sistemului de management al calităţii, etc

Arhitectul – şef:

 • coordonează întocmirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului necesare judeţului, municipiilor, oraşelor, comunelor şi localităţilor componente
 • ţine evidenţa fondului geotehnic şi topografic
 • urmăreşte respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului în proiectarea şi realizarea noilor obiective de investiţii, etc

Biroul Contabilitate:

 • organizează şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite din bugetul propriu drept alimentare cu mijloace băneşti pentru executarea cheltuielilor proprii, conduce evidenţa alimentării cu mijloace băneşti a ordonatorului principal de credite
 • întocmeşte documentele de plată către organele bancare (trezorerie) şi documentele contabile pentru ordonatorii secundari de credite şi urmăreşte extrasele de cont asigurând încadrarea corectă a cheltuielilor conform clasificaţiei bugetare
 • efectuează încasările şi plăţile în numerar şi asigură evidenţa operativă a acestora, etc

Serviciul management resurse umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni:

 • organizează şi realizează gestiunea resurselor umane din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean
 • gestionează dosarele profesionale ale persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică în conducerea Consiliului judeţean şi personalului din aparatul de specialitate în condiţii de legalitate şi confidenţialitate
 • organizează şi ţine la zi sistemul informaţional privind gestionarea resurselor umane şi salarizarea personalului aparatului de specialitate al Consiliului judeţean
 • evaluează nevoile de formare profesională şi propune organizarea de cursuri de formare profesională, conform legii
 • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduita al funcţionarilor publici şi al personalului contractual în cadrul instituţiei
 • colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pe problemele specifice corpului funcţionarilor publici
 • colaborează cu factorii implicaţi în mass – media din judeţ şi organizează întâlniri cu reprezentanţii mediilor de informare pentru transmiterea către aceştia a evenimentelor privind activitatea preşedintelui Consiliului judeţean

Direcţia Administraţie Publică:

 • în baza mandatului încredinţat de către preşedintele Consiliului judetean, reprezintă Consiliul judetean Vaslui în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat
 • contribuie la întocmirea materialelor ce urmează a fi dezbătute în şedinţele Consiliului judetean (rapoarte, referate, expuneri de motive, avize, procese verbale, proiecte de hotărâri)
 • primeşte şi înregistrează corespondenţa primită în registrul unic de intrare – ieşire şi o predă pe condică secretarului de cabinet al preşedintelui sau după caz secretarului general al judeţului pentru rezoluţie
 • răspunde de expedierea operativă a corespondenţei; urmăreşte şi informează lunar despre respectarea timpului de rezolvare a corespondenţei de către direcţiile şi serviciile independente din cadrul aparatului de specialitate şi a serviciilor publice de interes judeţean de sub autoritatea Consiliului judetean
 • editează Monitorul Oficial al judeţului Vaslui, în conformitate cu prevederile art. 5 din O.G. nr. 75/2003, modificată precum şi cu procedura şi modalităţile de difuzare stabilite prin hotărârea Consiliului judetean şi cu alte dispoziţii legale
 • difuzează prin compartimentul de registratură a Consiliului judetean, Monitorul Oficial al judeţului Vaslui emitenţilor precum şi altor autorităţi şi instituţii interesate, persoane juridice şi persoane fizice, contra cost, etc

Direcţia Economică:

 • elaborează şi supune spre aprobare programul calendaristic de desfăşurare a lucrărilor privind consultarea primarilor şi a reprezentanţilor consiliilor locale în vederea repartizării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
 • elaborează şi supune spre aprobare programul calendaristic de desfăşurare a lucrărilor privind proiectul de buget propriu şi a bugetelor instituţiilor ce se finanţează din bugetul consiliului judetean
 • realizează sistemul informatic al Consiliului judetean Vaslui
 • administrează reţeaua informatică a Consiliului judetean Vaslui
 • asigură instruirea continuă a personalului
 • menţine echipamentele informatice în stare de funcţionare
 • întocmeşte şi ţine la zi evidenţa inventarului bunurilor mobile şi imobile aflate în administrarea consiliului judetean, întocmeşte formele de predare – primire a bunurilor
 • gestionează, depozitează, întreţine şi asigură conservarea tehnicii, aparaturii şi materialelor de protecţie civilă şi asigură spaţiile de depozitare pentru materialele necesare în cazul dezastrelor
 • întocmeşte proiecte de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului judetean prin care se stabilesc responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitate
 • asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor
 • ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii salariaţilor precum şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă, etc

Direcţia Tehnică:

 • pregătire documentaţii, licitaţii, contracte de achiziţii publice şi contracte de concesionare lucrări publice şi de servicii
 • lucrări publice investiţii
 • administrarea domeniului public şi privat al judeţului
 • investiţii şi reabilitare drumuri judeţene
 • monitorizarea serviciilor de utilităţi publice
 • transport public judeţean
 • protecţia plantelor

Direcţia dezvoltare localã, integrare europeanã, relaþii internaþionale:

 • elaborează, actualizează şi monitorizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale Consiliul judetean şi alte instituţii publice (Prefectura, consiliile locale, serviciile deconcentrate), planul, strategia şi programul de dezvoltare a judeţului
 • colaborează cu ADR N-Est la elaborarea Planului de dezvoltare regională şi a altor documente programatice, urmărind implementarea acestora la nivelul judeţului
 • elaborează studii, rapoarte, sinteze cu privire la dezvoltarea economico – socială a judeţului şi la activitatea proprie
 • sprijină acţiunile de înfrăţire a localităţilor şi unităţilor administrativ teritoriale din judeţ cu alte localităţi din străinătate şi ţine evidenţa localităţilor înfrăţite
 • propune măsuri de promovare a intereselor judeţului în străinătate, întărirea cooperării şi colaborării cu organismele UE, etc

Unitatea de implementare a Proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui

 • asigură implementarea Proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare şi a Cererii de finanţare
 • asigură îndeplinirea cerinţelor Contractului de Finanţare prin atingerea obiectivelor la termenele stabilite
 • sprijină selectarea consultanţilor şi contractorilor pentru a implementa proiectul prin intermediul comisiilor de licitaţie stabilite în cadrul Consiliului judeţean Vaslui şi UIP, etc

II. 2. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE

LUNI – VINERI: 8,00 – 16,00

II. 3. PROGRAMUL DE AUDIENŢE

Preşedintele
Consiliului judeţean Vaslui
Dumitru Buzatu

în fiecare zi de marți și joi, începând cu ora 16:00 *
* progrmările se fac în fiecare zi de luni, începând cu ora 9:00

III. 1 . NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR
DIN CONDUCEREA CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI

DUMITRU BUZATU – PREŞEDINTE

TRIFAN CIPRIAN-IONUŢ – VICEPREŞEDINTE

MARIAN DAN-MIHAI – VICEPREŞEDINTEIII. 2 . NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

LAPA NICOLAE-CRISTIAN – CONSILIER - Direcția Administrație Publică - Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni

IV. COORDONATELE DE CONTACT ALE
CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI

Denumirea: Consiliul judetean Vaslui

Sediul: Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79
Numere de telefon:

0235/361086
0235/361088
0235/361089
0235/361092
0235/361093
0235/361094
0235/361095
0235/361096

Fax:

0235/361090
0235/361091

Adresă e–mail: biroudepresa@cjvs.eu
Adresa paginii de Internet: www.cjvs.euV. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 1. Strategia de dezvoltare a judeţului.
 2. Hotărârile Consiliului judetean cu caracter normativ.
 3. Expuneri, rapoarte, informări prezentate în şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului judetean.
 4. Procesele verbale ale şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului judetean.
 5. Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului judetean cu caracter normativ.
 6. Contul anual de execuţie bugetară.
 7. Planul anual de achiziţii.
 8. Raportul anual de activitate al Preşedintelui Consiliului judetean.
 9. Rapoartele anuale ale vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni precum şi a comisiilor de specialitate.
 10. Sinteze, statistici privind proiectele cu finanţare externă derulate în cadrul Consiliului judetean.
 11. Monitorul Oficial al judeţului.
 12. Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni.
 13. Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate.
 14. Documente privind activitatea Autorităţii teritoriale de Ordine Publică, cu excepţia celor care fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.
 15. Hărţi cuprinzând Planul de amenajare a teritoriului judeţului Vaslui, Planul de amenajare a teritoriului interjudeţean, Planuri urbanistice zonale şi Planuri urbanistice de detaliu.
 16. Studii de mediu.
 17. Liste de investiţii.
 18. Încadrarea drumurilor din judeţul Vaslui.
 19. Lista calamităţilor produse la drumurile judeţene, instituţiile şi serviciile de interes judeţean.
 20. Hotărârile judecătoreşti irevocabile, în care este parte Consiliul judetean.
 21. Documente şi contracte de achiziţii publice încheiate.
 22. Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului.
 23. Lista cu inventarierea anuală a bunurilor aparţinând judeţului Vaslui.
 24. Statul de funcţii.
 25. Planul de gestiune a deşeurilor.
 26. Planul de ocupare a funcţiilor publice.
 27. Inventarul cu bunurile din domeniul public şi privat al judeţului.
 28. Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile.
 29. Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal precedent.
 30. Situaţia privind apartenenţa politică a consilierilor judeţeni.
 31. Raportul anual privind transparenţa decizională.
 32. Raportul anual de activitate al instituţiei conform Legii nr. 544/2001.
 33. Rapoartele şi documentele produse de comisia de disciplină şi comisia paritară


VI. MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În articolul 21 şi 22 din legea nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt prevăzute modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:
“ART. 21
(1)Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de către persoana lezata.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cat şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
ART. 22
(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau instituţia publica sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cat şi apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.”

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-20 (36770 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact