Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650327
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 395/2015

      R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
 CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 395  / 2015
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

         în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,        

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 29 octombrie 2015, ora 16:00, la sediul CENTRULUI  DE RESURSE PENTRU AFACERI  VASLUI- CRAV SA al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre  privind adoptarea proiectului de buget al judeţului Vaslui pe anul 2016 şi a estimărilor pentru anii 2017-2019;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2015 – 30.09.2015;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie Vaslui” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a contribuţiei Judeţului Vaslui la finanţarea investiţiei;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării cu 20 % a tarifului de pornire a licitaţiei, stabilit pentru vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile aflate în domeniul privat al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Pogana ;

 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a Judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului Judeţean Vaslui în administrarea Consiliului Local Vetrişoaia;

 10. Proiect de hotărâre privind înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 70/2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " Podul Înalt" al Judeţului Vaslui în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea  Consiliului Judeţean Vaslui ;

 11. Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.22 din 07 februarie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea  serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 008 Bârlad – Ghergheşti;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare de către SC „AQUAVAS” SA, în litigii ce decurg din implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti-Judeţul Vaslui”;

 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea promovării temporare a domnului GHINEŢ AUREL, în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2016;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulţi Huşi;

 17. Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti-Vutcani;

 19. Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1;

 20. Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bogeşti;

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Bârlad;

 24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui.

Dată astăzi, 22 octombrie  2015

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

   
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-10-22 (931 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact