Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5706063
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Invitaţie de participare - Achizitie imprimanta

INVITATIE DE PARTICIPARE

atribuirea prin achizitie directa a contractului; Achizitie echipamente in cadrul proiectului “ENEGIA – VALOARE TRANSFRONTALIERA” , cod SMIS 1842 finantat prin “Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldva 2007 – 2013”

Judetul Vaslui cu sediul in strada Stefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui, achizitioneaza , in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si al contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, prin achizitie directa, echipamente necesare biroului de proiect dupa cum urmeaza:

  Coduri CPV: 30232110-8 – imprimante laser.
  1. Obiectul contractului: incheierea unui contract de furnizare echipamente.
  2. Regula nationalitatii: Participarea la procedura de achizitie este deschisa in mod egal tuturor persoanelor fizice si juridice din statele membre si din statele si teritoriile regiunilor acoperite in mod expres si/sau acceptate de Regulamentul financiar, cadrul legal de baza sau alte instrumente care guverneaza programul de subventionare in cadrul caruia este oferita finantarea. Ofertantii trebuie sa declare, in cadrul ofertei tara din care face parte prin prezentarea unei dovezi standard de nationalitate in concordanta cu legistatia acelei tari. 3. Tipul contractului: contract de furnizare
  4. Procedura aplicata pentru atribuirea contratului de achizitie publica: Achizitie directa.
  5. Sursa de finantare a contractului: Fonduri europene prin Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova si bugetul local;
  6. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi “pretul cel mai scazut”
  7. Pretul ofertei este ferm in RON;
  Valoarea estimata a contractului (fara TVA): 762,21 lei;
  8. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda: - Declaratie privind eligibilitatea;
  - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006;
  - Declaratie neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006;
  - Fisa entitatii legale;
  - Propunerea financiara – Formularul de oferta si Centralizatorul cheltuielilor. Pretul este fara TVA;
  - Propunere tehnica cuprinzand specificatiile tehnice ale echipamentului ofertat;
  - Certificatul constataor eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau echivalent) in original sau legalizat la notar sau copii semnate si stampilate “conform cu originalul” de catre reprezentatul legal al firmei ofertante din care sa rezulte domeniul/domeniile de activitate ale ofertantului. Ofertantul trebuie sa aiba obiect de activitate care sa corespunda obiectului de activitate al contractului;
  - Eventuale clauza contractuale (conditii de livrare, eventuale alte servicii/bonusuri oferite, persoane de contact);
  9. Depunere si evaluare oferte. Ofertele vor fi transmise pana la data de 11.06.2015, orele 1200.
  10. Limba de redactare a ofertei: Limba romana;
  11. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
  12. Plata se face de catre achizitor direct prin mijloace de decontare legale, conform reglementarilor in vigoare, in lei, in contul furnizorului in baza facturii fiscale . .

  Va rugam sa ne transmitei oferta dvs. (semnata si stampilata) si perioada de valabilitate a ofertei, pana pe data de 11.06.2015, ora 1200, la sediul Consiliului Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, cod postal 730168, mun. Vaslui, jud. Vaslui, (fax: 0235361091, e-mail: licitatie@cjvs.eu).
Pentru vizualizarea documentelor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-06-04 (1020 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact