Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774033
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Concurs contabilitate - mai 2015

Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 05-07.05.2015, concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

 • 2 posturi de consilieri, clasa I, grad profesional superior - Serviciul contabilitate;

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • proba scrisă în data de 05.05.2015, orele 09:00;
 • interviul în data de 07.05.2015, orele 09:00;
 • dosarele de înscriere la concurs până la data de 22.04.2015, orele 16:00;
 • selecţia dosarelor de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Condiţiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - domeniul ştiinţe economice ;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 9 ani;
 • cunoştinţe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet - nivel mediu;
 • condiţii prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
 • a) formularul de înscriere (se găseşte la sediul instituţiei sau anexă la anunţ);
 • b) copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 • c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • d) copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverinţă, conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 • e) cazierul judiciar;
 • f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • g) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (se găseşte la sediul instituţiei sau anexă la anunţ);
 • h) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (se găseşte la sediul instituţiei sau anexă la anunţ).

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu şină.
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Bibliografia este stabilită astfel:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 6. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 8. O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;
 10. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Titlurile I, III, VI şi X), cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 - 16:00 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, et. IV, cam. 412 sau telefon 0235/ 361.086 int. 218 .

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

FORMULARE DE COMPLETAT aici

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-04-07 (1612 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact