Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921593
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 81/2015

        R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E                  

  D I S P O Z I Ţ I A   Nr.  81/2015
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,        

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de  27 martie  2015, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;

 3. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea contului de execuţie a bugetului  fondurilor   externe nerambursabile pe perioada 01.01.2014 – 31.12.2014;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.012014 – 31.12.2014;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne si externe pe  perioada 01.01.2014 – 31.12.2014;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01.2014 – 31.12. 2014;

 7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrãrii imobilului „Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, aflat în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 233 ;

 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dreptului de uz  către  E.ON  Moldova  Distribuţie S.A. Iaşi asupra unor suprafeţe  de  teren, situate  în  municipiul Bârlad,  strada  1 Mai,  aparţinând  domeniului  public al  judeţului Vaslui şi  în  administrarea  Direcţiei  Generale  de   Asistenţă  Socială  şi  Protecţiei Copilului  Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea diminuãrii tarifului de pornire a licitaţiei, stabilit pentru vânzarea prin licitaţie publică a douã loturi din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. General Ion Rãşcanu, nr. 2B, aflate în proprietatea privatã a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea iniţierii demersurilor necesare în vederea achiziţionării unor imobile – apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajare salina  la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti”;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii publice al judeţului Vaslui pe anul 2015;

 13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei pentru reducerea consumului de energie convenţională în sectorul serviciilor publice din zona transfrontalieră Vaslui, Leova, Hânceşti, Izmail;

 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitru Buzatu, reprezentantul Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui pentru serviciul de salubrizare ;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulţi Huşi;

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Locuinţe Protejate Vaslui;

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti Vutcani;

 23. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului MANOLE ION, director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vaslui;

 24. Proiect de hotărâre privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor ce revin postului de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vaslui.

Dată astăzi, 20 martie 2015

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

    
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-03-20 (997 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact