Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921649
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispoziţia nr. 36/2015

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 36/2015
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 24 februarie 2015, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,PASAJ DE LEGÃTURÃ ÎNTRE CORP ADMINISTRATIV ŞI CORP «E» ŞI REPARAŢII CORPUL ADMINISTRATIV” la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;

 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2015;

 3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;

 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015;

 5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2015;

 6. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii „ Centru de Resurse pentru Afaceri Vaslui- CRAV” S.A.;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de colaborare nr.162584/18.11.2014 între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Vaslui şi Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Fălciu referitor la implementarea comună a Proiectului privind « Controlul integrat al poluării cu nutrienţi »;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui ;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială- Judeţul Vaslui și Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui pentru derularea acțiunilor Centrului de Informare Europe Direct Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2015;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui pentru anul 2015.

Dată astăzi, 17 februarie 2015

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-02-17 (1075 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact