Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6039254
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAnunţ concurs - ianuarie 2015

ANUNŢ

Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 20 -22.01.2015 , concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă determinată, astfel:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent -Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii, Direcţia tehnică

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • proba scrisă în data de 20.01.2015, orele 10:00;
 • interviul în data de 22.01.2015, orele 10:00;
 • dosarele de înscriere la concurs până la data de 16.01.2015, orele 16:00;
 • selecţia dosarelor de concurs în termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Condiţiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - domeniile ştiinţe inginereşti - inginerie civilă / ştiinţe sociale - ştiinţe juridice ;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 1 an;
 • cunoştinţe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet - nivel mediu.
 • condiţii prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) formularul de înscriere (se găseşte la sediul instituţiei);

b) copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverinţă, conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (se găseşte la sediul instituţiei);

h) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (se găseşte la sediul instituţiei).

Documentele sunt incluse într-un dosar cu şină, în ordinea solicitată.

Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia este stabilită astfel:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;
 5. Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 6. H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 7. Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00-16:00 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, et. IV, cam. 412 sau telefon 0235/ 361.086 int. 218 .

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-01-09 (1298 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact