Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647392
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concursuri dec DE + Contabilitate

ANUNŢ

Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi corespunzătoare funcţiei pentru personalul contractual, pe durată nedeterminată, astfel:

 • un post de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Serviciului contabilitate;
 • un post de inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Serviciului administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor – Direcţia economică;
 • un post de şef serviciu din cadrul Serviciului administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor – Direcţia economică.

Data şi ora concursului: proba scrisă – 08.12.2014, orele 10:00, interviul – 11.12.2014, orele 10:00. Concursul se desfăşoară la sediul instituţiei din strada Ştefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliul judeţean Vaslui, până la data de 07.11.2014 inclusiv, selecţia dosarelor de concurs are loc în maxim 3 zile lucrătoare.
În vederea participării la concurs, dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu:

 • cerere tip;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Toate actele sunt incluse într-un dosar cu şină.
Copiile actelor menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.


Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

Condiţii de participare generale:

  • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei contractuale pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia solicitată;
  • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei contractuale;
  • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare specifice:

 • inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Serviciului contabilitate:

- pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
- cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu.

 • inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Serviciului administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor – Direcţia economică:

- pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, juridice, administrative, tehnice;
- vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 6 luni;
- cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu.

 • şef serviciu din cadrul Serviciului administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor – Direcţia economică:

- pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, juridice, administrative;
- vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 7 ani;
- cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu.

Bibliografiile stabilite pentru funcţiile de execuţie şi conducere în regim contractual, pentru care se organizează concurs, sunt prevăzute în anexă la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 8:00 – 16:30, la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, etaj. IV, camera 412 sau la telefon 0235.361.086 int. 218.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-10-27 (1870 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact