Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5654461
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 213/2014

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T ED I S P O Z I Ţ I A Nr. 213/2014
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 27 octombrie 2014, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2014;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii pe drumul judeţean DJ 284:DN 24 B(HUŞI)- Epureni-Duda-Pâhneşti-Fundătura-Arsura-DN 28(Ghermăneşti), L=21,279 km, în urma întocmirii Studiului de fezabilitate;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Judeţene de Gospodărire a Nămolurilor de la staţiile de epurare a apelor uzate”;

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.251/2013 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi, rest de executat, în cadrul subprogramului ”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 004 Portari-Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2015;

 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vaslui şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Fălciu, în vederea implementării în comun a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la Contractul de prestări servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică nr.12904/30.12.2013;

 15. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului în vederea promovării Hotărârii de Guvern privind trecerea imobilului „Palat administrativ” situat în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.

Dată astăzi, 20 octombrie 2014

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director executiv,
Huideş Adriana-Manuela

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-10-20 (981 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact