Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647867
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs de promovare

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui organizează în perioada 12 – 14.08.2014, concurs de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, existent vacante, după cum urmează:

 • şef birou – Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii – Direcţia tehnică;
 • şef serviciu - Serviciul unitatea de implementare a proiectului (UIP) - Sistem integrat de management al deşeurilor solide in judeţul Vaslui.

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 • proba scrisă în ziua de 12.08.2014, orele 10:00;
 • interviul în ziua de 14.08.2014, orele 10:00;
 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul C. J. Vaslui, până la data de 30.07.2014, inclusiv;
 • selecţia dosarelor de concurs până la data de 01.08.2014, inclusiv.

Funcţia publică de conducere de şef birou este vacantă în cadrul Biroului administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii – Direcţia tehnică, cu următoarele condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul ştiinţe inginereşti;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 2 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 • cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu;
 • condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Funcţia publică de conducere de şef serviciu este vacantă în cadrul Serviciul unitatea de implementare a proiectului (UIP) - Sistem integrat de management al deşeurilor solide in judeţul Vaslui, cu următoarele condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul ştiinţe sociale/inginereşti;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 2 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 • cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu;
 • condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din H.G. nr. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 • formularul de înscriere, care se găseşte la sediul instituţiei;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverinţă, conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 • cazierul administrativ.

Toate actele sunt incluse, în ordinea solicitată, într-un dosar cu şină.
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei.

Bibliografiile stabilite pentru funcţiile publice de conducere pentru care se organizează concursul de promovare sunt prevăzute în anexe la prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, et. IV, camera 412 sau la telefon 0235.361.086 int. 218.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-07-11 (1297 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact