Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6039304
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAnunţ concurs - iulie 2014 - DAP, SMRU

A N U N Ţ

 

            În conformitate cu prevederile art. 57, alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 43, alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui, organizează în perioada 22 - 24.07.2014, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, temporar vacante, după cum urmează:

 • un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului management resurse umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni;
 • un post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului juridic-contencios şi coordonarea consiliilor locale – Direcţia administraţie publică.

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008, după cum urmează:

 • proba scrisă în ziua de 22.07.2014, ora 10:00;
 • interviul în ziua de 24.07.2014, ora 10:00;
 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul C. J. Vaslui, până la data de 18.07.2014, inclusiv;
 • selecţia dosarelor de concurs în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, este vacantă temporar în cadrul Serviciului management resurse umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, cu următoarele condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul ştiinţe juridice/administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 1 an;
 • cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu;
 • condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, este vacantă temporar în cadrul Compartimentului juridic-contencios şi coordonarea consiliilor locale – Direcţia administraţie publică, cu următoarele condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul ştiinţe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 1 an;
 • cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu;
 • condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul  de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din  H.G. nr. nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere (se găseşte la sediul instituţiei);
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor; pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverinţă, conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (se găseşte la sediul instituţiei);
h) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (se găseşte la sediul instituţiei).
Toate actele sunt incluse într-un dosar cu şină.
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică prin conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concursul sunt prevăzute în anexe la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  etj. IV, camera 412 sau la telefon 0235.361.086 int. 218.

 

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-07-11 (1611 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact