Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5351039
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Anunţ examen de promovare

A N U N Ţ

            În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 25 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 06 - 08 august 2014, concurs/examen de promovare în grad profesional, pentru posturile de funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate, după cum urmează:

 • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar – Direcţia de urbanism, amenajarea teritoriului şi achiziţii publice;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul contabilitate;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul juridic-contencios şi coordonarea consiliilor locale – Direcţia de administraţie publică;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul informatică – Direcţia economică;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii  – Direcţia tehnică;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice – Direcţia tehnică;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul dezvoltare locală, integrare europeană – Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul cooperare internaţională şi relaţii ONG – Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale;
 • două posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul unitatea de implementare  a proiectului (UIP) - Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui.

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui din strada Ştefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 • proba scrisă în ziua de 06.08.2014, ora 10:00;
 • interviul în ziua de 08.08.2014, ora 10:00;
 • dosarele de înscriere la examen/concurs se vor depune la sediul C.J. Vaslui, până la data de 25.07.2014, inclusiv;
 • selecţia dosarelor de examen/concurs până la data de 30.07.2014, inclusiv.

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarul  de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din  H.G. nr. nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
  a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
  c) formularul de înscriere.

Bibliografiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concurs/examen sunt  prevăzute în anexe la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  etj. IV, camera 412 sau la telefon 0235.361.086 int. 218.

 

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-07-07 (1152 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact