Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5648982
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt - posturi vacante - perioada 3 - 4 iulie

ANUNŢ

Nr. 3912/ 03.08.2007

În conformitate cu prevederile art. 51 2 alin. (2) lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Judetean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizeaza în ziua de 3 iulie 2007, ora 10,00 – proba scrisa si în ziua de 4 iulie 2007, ora 14,00 - interviul, concursuri pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate, dupa cum urmeaza:

• un post de consilier,clasa I, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare,la Directia economica - Compartiment buget - finante ,cu urmatoarele conditii de participare:

- studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã - ştiinţe economice
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcţiei publice de 9 ani
- cunoştinţe operare PC - Windows, Word, Excel, Power Point
- condiţiile prevãzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicatã, completatã şi modificatã

• un post de consilier,clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare,la Directia economica - Compartiment buget - finante ,cu urmatoarele conditii de participare:
- studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã - ştiinţe economice
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcţiei publice de 1 an
- cunoştinţe operare PC - Windows, Word, Excel, Power Point
- condiţiile prevãzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicatã, completatã şi modificatã

Pe lânga conditiile specifice de participare la concurs prevazute pentru posturile de functie publica, candidatii trebuie sa îndeplineasca si conditiile generale prevazute de dispozitiile art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
• are cetatenia româna si domiciliul în România;
• cunoaste limba româna, scris si vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniti ;
• are capacitate deplina de exercitiu ;
• are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
• îndeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
• îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
• nu a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;
• nu a fost destituita dintr-o functie publica în ultimii 7 ani ;
• nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pâna la data de 22.06.2007, inclusiv la sediul Consiliului judetean Vaslui.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conţinã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 8 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1209/2003 conform anexei nr. 1 la prezentul anunţ.

Bibliografia stabilitã pentru funcţia publicã de execuţie sunt prevãzute în anexele urmatoare:

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8,00 - 16,30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass-media, informare cetãţeni, etj. II, camera 212 sau la telefon 361086 int. 113

P R E Ş E D I N T E,
Corneliu Bichineţ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-06-01 (2142 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact