Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5638249
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunţ concurs - mai 2014 - DT

A N U N Ţ

            În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 12 - 14 mai 2014, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, existent vacante, după cum urmează:

  • un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice – Direcţia Tehnică.

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, din str. Ştefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

  • proba scrisă se va susţine în ziua de 12.05.2014, orele 10:00;
  • interviul se va susţine în ziua de 14.05.2014, orele 10:00;
  • dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 30.04.2014, inclusiv;
  • selecţia dosarelor de înscriere la concurs va fi afişată în ziua 06.05.2014.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, existent vacante, concurenţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile: Construcţii civile, industriale şi agricole, Căi ferate, drumuri şi poduri, Amenajări şi construcţii hidrotehnice, Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală, Inginerie civilă, Inginerie urbană şi dezvoltate regională, Instalaţii pentru construcţii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 1 an;
  • cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu;
  • condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul  de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din  H.G. nr. nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formular de înscriere (se găseşte la sediul instituţiei);
b) copie act de identitate;
c) copii diplomele de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie carnet de muncă care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor; pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverinţă, conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (se găseşte la sediul instituţiei);
h) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (se găseşte la sediul instituţiei).

Bibliografia stabilită pentru funcţia publică de execuţie pentru care se organizează concursul este  prevăzută în anexa la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  etj. IV, camera 412 sau la telefon 0235.361.086 int. 218.

 

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-04-15 (1279 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact