Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650444
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunţ privind selectarea de parteneri

Nr.  1982 / 28.02.2014

Anunţ privind selectarea de parteneri entităţi private in vederea aplicării in cadrul programului  finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al  Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 pentru apelul „SINERGII PENTRU VIITOR - tineri în situaţii de risc”

In conformitate cu prevederile O.U.G. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014si Ordinului comun 1683/659 pentru aprobarea normelor metodologoce de aplicare a O.U.G.23/2013, Judetul Vaslui anunţa deschiderea selecţiei de parteneri entităţi private in vederea aplicării in cadrul Cererii de propuneri de proiecte SNERGII PENTRU VIITOR - tineri în situaţii de risc”, lansat, pe 18.12.2013, de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program (OP) al RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale", program finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al  Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Programul sprijină iniţiativele care promovează cooperarea, la diverse nivele, între autorităţi, societatea civilă şi populaţia ţintă. În acest sens, operatorul de program(OP)  încurajează solicitantul(numit “promotorul de proiect”-PP) să încheie parteneriate cu alte entităţi care pot aduce beneficii şi valoare adăugată proiectului.

Avand în vedere că Programul punctează suplimentar parteneriatul între autorităţi publice şi organizaţii nonguvernamentale, Judetul Vaslui, prin Consiliul judeţean, este interesat de identificarea de parteneri eligibili care pot aduce beneficii şi valoare adăugată proiectului.

Sunt aşteptate propuneri de parteneriate care sa vizeze măsuri concrete şi eficiente care  se adresea, în principal, tinerilor în situaţii de risc (devianţă/delincvenţă) și, în special, măsuri care vizează îmbunătăţirea integrării lor sociale şi profesionale.

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt:

 • informare și comunicare/ campanii de conștientizare/ servicii pe diferite teme legate de nevoile grupurilor ţintă (de ex., importanţa educaţiei formale/ informale, frecventarea școlii, formarea continuă, voluntariatul, riscul de a deveni victimă a traficului de fiinţe umane, consumului de droguri, alcool etc., promovarea incluziunii sociale, cooperarea interculturală, protecţia mediului etc);
 • servicii de sprijin pentru tineri și familiile lor care se confruntă cu probleme specifice (de ex., abuz, trafic de persoane, violenţa domestică, excluziune socială, discriminare, rasism; tineri cu probleme de comportament sau infractori sub supravegherea familiilor în vederea reintegrării în societate, tinerii în detenţie sau în probaţiune, etc)
 • servicii integrate de angajare pentru tinerii în situaţii de risc (de ex., de orientare profesională, activităţi motivaţionale, creșterea gradului de conștientizare, asistenţă pentru găsire de locuri de muncă, consiliere și alte servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri, etc);
 • programe de formare pentru tineri în situaţii de risc privind îmbunătăţirea aptitudinilor și competenţelor cerute pe piaţa forţei de muncă (cursuri IT, implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat, cu scopul de a îmbunătăţi cunoștinţele și abilităţile lor, consiliere și asistenţă pentru dezvoltare personală, consiliere în carieră etc);
 • evaluarea competenţelor dobândite informal de către tineri în situaţii de risc, în scopul de a valida şi certifica cunoştinţele, competenţele și aptitudinile acestora pentru anumite locuri de muncă;
 •  acţiuni complementare menite să îmbunătăţească integrarea socială (ex., educaţie pentru sănătate, educaţie pentru un mediu curat, promovarea înţelegerii interculturale, rezolvarea nevoilor specifice ale tinerilor care îi împiedică să meargă la școală, lucru cu părinţii/ tutorii, îmbunătăţirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile etc);
 • sesiuni de formare şi activităţi pentru schimbul de experienţă, vizite de studiu etc. pentru specialişti/ personal care furnizează servicii tinerilor defavorizaţi cu scopul de a dobândi noi cunoştinţe şi abilităţi specifice pentru a lucra cu ei;
 • stimulente care vizează creșterea motivaţiei și mobilizării beneficiarilor pentru activităţile proiectului (de ex., premii pentru beneficiarii care participă la anumite activităţi sau pentru beneficiarii cu o prezenţă constantă la activităţile proiectului, organizarea de competiţii sportive etc);
 • crearea de reţele și parteneriate pentru schimbul de experienţă și integrarea celor mai bune practici în sprijinirea tinerilor în situaţii de risc.

 

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor sau reţelelor de organizaţii care respecta următoarele condiţii minime:

Condiţii generale de eligibilitate
- organizaţie non-profit înfiinţată în România, organizată şi gestionată conform legislaţiei româneşti privind organizaţiile non-guvernamentale;
- are capacitatea, potrivit statutului său, de a acţiona în domeniul serviciilor abordate de proiect;
- experienţă relevantă în furnizarea de servicii pentru tineri în domeniul abordat de proiect (ONG-ul a gestionat, în calitate de aplicant principal, sau a participat, în calitate de partener, la gestionarea a cel puţin două proiecte relevante în acest domeniu, în ultimii cinci ani);
- dovedeşte bonitatea profesională şi morală a membrilor săi (persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereseor publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).

Condiţii specifice - aceste condiţii trebuie indeplinite de către partenerul care acţionează in nume propriu sau de minim unul dintre partenerii care inainteaza o propunere care presupune colaborarea mai multor parteneri: Activitate relevantă, dovedită de statutul organizaţiei şi de proiecte derulate, în domeniul serviciilor sociale, educationale si/sau de ocupare oferite pentru tineri si familii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate.

Criterii de calificare:

 1. Capacitate tehnica
  1. experti cu experienta in domeniul serviciilor sociale, educationale si/sau de ocupare oferite tinerilor în situaţii de risc(dovedit cu CV-uri diplome si declaratii de disponibilitate pentru un astfel de contract)
  2. experienţă în implementarea proiectelor din  domeniul serviciilor sociale, educationale si/sau de ocupdovedită  -menţionarea numelui proiectului si numărului contractului de grant.
  3. experienţă relevantă în implementarea proiectelor  care se adresează tinerilor aflaţi în situaţii de risc (să fi derulat, fie în calitate de aplicant, fie de partener, cel puţin două proiecte relevante adresate copiilor în domeniul abordat de proiect, în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2013 – proiecte începute şi încheiate în perioada menţionată). În mod excepţional, se acceptă ca numai unul dintre aceste proiecte să se încadreze în condiţiile menţionate, iar pentru cel de-al doilea se admite ca: 1) să se fi derulat în această perioadă cel puţin în proporţie de 70% din durata totală a proiectului, în cazul în care acesta doar s-a finalizat în perioada de referinţă; sau (2) să se afle încă în derulare la momentul depunerii propunerii de proiect, dar să fi început în perioada menţionată. Dacă proiectul la care se face referire s-a încheiat, se va lua în calcul valoarea finală a sumei gestionate, conform raportului financiar final al proiectului şi, dacă acesta este încă în derulare la data depunerii propunerii de proiect, se va menţiona valoarea totală aprobată şi valoarea care urmează a fi gestionată de organizaţie.

Criterii de departajare: pentru fiecare proiect incheiat/in derulare cu finanţare nerambursabilă peste minimum admisibil,  cu valoare de minim 200.000 euro,  se obţine un avantaj de 1 punct.
Se estimează depunerea unui proiect pe acest domeniu finanţat,  SINERGII PENTRU VIITOR – tinerii în situaţii de risc”,

Dosarele de candidatura vor cuprinde:

 1. statutul organizatiei;
 2. propunere de parteneriat (un scurt rezumat al proiectului, cu mentionarea grupului tinta, activitatilor si rezultatelor);
 3. bugetul estimat al proiectului unde va fi evidenţiată valoarea alocată pentru partener;
 4. lista proiectelor pentru dovedirea experientei solicitate, în intervalul 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2013 (cu mentionarea numelui proiectului, numarul contractului de grant –cod proiect, a valorii totale pentru cele in care ong-ul a fost aplicant si valoarea aferenta organizaţiei pentru cele în care a fost partner);
 5. copii dupa contractele de finanţare;
 6. CV-uri, copii dupa diplome si declaratii de disponibilitate pentru experti.
 7. dovezi ale expertizei in domeniul serviciilor sociale, educationale si/sau de ocupare oferite tinerilor în situaţii de risc.
 8. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului organizaţiei referitoare la bonitatea profesională şi morală a experţilor propuşi(persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereseor publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).

 

Dosarele sunt aşteptate pe adresa de email consiliu@cjvs.eu, sau la Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, etaj IV- Registratura, până la data de  5 martie 2014, ora 16.00.


Preşedinte,
Dumitru Buzatu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-02-28 (1144 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact