Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921652
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAnunţ privind selectarea de parteneri

Nr. 1436 / 14.02.2014

Anunţ privind selectarea de parteneri entităţi private in vederea aplicării in cadrul programului  finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar
al  Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 pentru apelul „SINERGII PENTRU VIITOR - copii în situaţii de risc”

 

In conformitate cu prevederile O.U.G. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014si Ordinului comun 1683/659 pentru aprobarea normelor metodologoce de aplicare a O.U.G.23/2013, Judetul Vaslui anunţa deschiderea selecţiei de parteneri entităţi private in vederea aplicării in cadrul Cererii de propuneri de proiecte SNERGII PENTRU VIITOR - copii în situaţii de risc”, lansat, pe 18.12.2013, de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program (OP) al RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale", program finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al  Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

 

Programul sprijină iniţiativele care promovează cooperarea, la diverse nivele, între autorităţi, societatea civilă şi populaţia ţintă. În acest sens, operatorul de program(OP)  încurajează solicitantul(numit “promotorul de proiect”-PP) să încheie parteneriate cu alte entităţi care pot aduce beneficii şi valoare adăugată proiectului.

 

Avand în vedere că Programul punctează suplimentar parteneriatul între autorităţi publice şi organizaţii nonguvernamentale, Judetul Vaslui, prin Consiliul judeţean, este interesat de identificarea de parteneri eligibili care pot aduce beneficii şi valoare adăugată proiectului.

 

Sunt aşteptate propuneri de parteneriate care sa vizeze măsuri concrete şi eficiente care  se adresea, în principal, creşterii bunăstării copiilor vulnerabili din mediul rural.

 

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt:
1. servicii ce vizează creşterea accesului copiilor în situaţii de risc la educaţia formală şi non-formală (de ex. înfiinţare de servicii educaţionale complementare procesului educaţional, activităţi extra-curriculare şi de petrecere a timpului liber, cum ar fi tabere sau excursii educaţionale, vizite de studiu etc);

2. campanii de informare şi educare pentru creşterea nivelului de conştientizare privind nevoia de educaţie (va fi încurajată implicarea familiei şi a comunităţii în întregul ei);

3. servicii de sprijin pentru copii şi familiile lor, facilitându-se o mai bună integrare socială (ex. servicii menite să prevină separarea sau să faciliteze reintegrarea în familie a copiilor, consiliere psihologică şi alte tipuri de servicii de suport pentru copii confruntaţi cu probleme specifice – sunt victime ale traficului de fiinţe umane, ale violenţei domestice, abuzului, exploatării, excluziunii sociale, discriminării, rasismului etc.);

4. sesiuni de formare şi activităţi pentru schimbul de experienţă, vizite de studiu etc. pentru specialişti/ personal care furnizează servicii copiilor la risc cu scopul de a dobândi noi cunoştinţe şi abilităţi specifice pentru a lucra cu ei;

5. acţiuni complementare menite să îmbunătăţească integrarea socială (ex., educaţie pentru sănătate, educaţie pentru un mediu curat, promovare a înţelegerii interculturale, rezolvarea nevoilor specifice ale copiilor care îi împiedică să meargă la şcoală, lucru cu părinţii/ tutorii sau alţi membri ai comunităţii etc);

6.stimulente care vizează creşterea motivaţiei şi mobilizării beneficiarilor pentru activităţile proiectului (de ex., premii pentru beneficiarii care participă la anumite activităţi sau pentru
beneficiarii cu o prezenţă constantă la activităţile proiectului);

7. dezvoltarea unui sistem judetean de educatie parentala si organizarea cursurilor de educatie a parintilor in scolile din mediul rural din judetul Vaslui;

8 sesiuni de formare a cadrelor didactice în domeniul participării copilului şi părintelui, al comunicării şi al disciplinării pozitive;

9. acţiuni complementare menite să îmbunătăţească abilităţile parentale ale părinţilor din mediul rural.

 

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor sau reţelelor de organizaţii care respecta următoarele condiţii minime:

Condiţii generale de eligibilitate
- organizaţie non-profit înfiinţată în România, organizată şi gestionată conform legislaţiei româneşti privind organizaţiile non-guvernamentale;
- are capacitatea, potrivit statutului său, de a acţiona în domeniul serviciilor abordate de proiect;
- experienţă relevantă în furnizarea de servicii pentru copi în domeniul abordat de proiect (ONG-ul a gestionat, în calitate de aplicant principal, sau a participat, în calitate de partener, la gestionarea a cel puţin două proiecte relevante în acest domeniu, în ultimii cinci ani);
- dovedeşte bonitatea profesională şi morală a membrilor săi (persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereseor publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).

Condiţii specifice - aceste condiţii trebuie indeplinite de către partenerul care acţionează in nume propriu sau de minim unul dintre partenerii care inainteaza o propunere care presupune colaborarea mai multor parteneri: Activitate relevantă, dovedită de statutul organizaţiei şi de proiecte derulate, în domeniul serviciilor sociale pentru copii şi familii, în domeniul educaţiei parentale.

Criterii de calificare:

 1. Capacitate tehnica
  • experti in formare cu experienta in domeniul serviciilor sociale / educatiei parentale (dovedit cu CV-uri diplome si declaratii de disponibilitate pentru un astfel de contract)
  • experienţă în implementarea proiectelor din  dovedită  -menţionarea numelui proiectului si numărului contractului de grant.
  • experienţă relevantă în implementarea proiectelor  care se adresează copiilor/familiilor cu copii aflate în situaţii de risc (să fi derulat, fie în calitate de aplicant, fie de partener, cel puţin două proiecte relevante adresate copiilor în domeniul abordat de proiect, în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2013 – proiecte începute şi încheiate în perioada menţionată). În mod excepţional, se acceptă ca numai unul dintre aceste proiecte să se încadreze în condiţiile menţionate, iar pentru cel de-al doilea se admite ca: 1) să se fi derulat în această perioadă cel puţin în proporţie de 70% din durata totală a proiectului, în cazul în care acesta doar s-a finalizat în perioada de referinţă; sau (2) să se afle încă în derulare la momentul depunerii propunerii de proiect, dar să fi început în perioada menţionată. Dacă proiectul la care se face referire s-a încheiat, se va lua în calcul valoarea finală a sumei gestionate, conform raportului financiar final al proiectului şi, dacă acesta este încă în derulare la data depunerii propunerii de proiect, se va menţiona valoarea totală aprobată şi valoarea care urmează a fi gestionată de organizaţie.

Criterii de departajare: pentru fiecare proiect incheiat/in derulare cu finanţare nerambursabilă peste minimum admisibil,  cu valoare de minim 200.000 euro,  se obţine un avantaj de 1 punct.

Se estimează depunerea unui proiect pe acest domeniu finanţat,  "SINERGII PENTRU VIITOR - copii în situaţii de risc”,

Dosarele de candidatura vor cuprinde:

 1. statutul organizatiei;
 2. propunere de parteneriat (un scurt rezumat al proiectului, cu mentionarea grupului tinta, activitatilor si rezultatelor);
 3. bugetul estimat al proiectului unde va fi evidenţiată valoarea alocată pentru partener;
 4. lista proiectelor pentru dovedirea experientei solicitate, în intervalul 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2013 (cu mentionarea numelui proiectului, numarul contractului de grant –cod proiect, a valorii totale pentru cele in care ong-ul a fost aplicant si valoarea aferenta organizaţiei pentru cele în care a fost partner);
 5. copii dupa contractele de finanţare;
 6. CV-uri, copii dupa diplome si declaratii de disponibilitate pentru experti.
 7. dovezi ale expertizei in domeniul educatiei parentale.

Dosarele sunt aşteptate pe adresa de email consiliu@cjvs.eu, sau la Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, etaj IV- Registratura, până la data de  19 februarie 2014, ora 16:00.


Preşedinte,
Dumitru Buzatu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-02-14 (1326 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact