Acasa Harti Monitorul
Oficial local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii - Caracter normativ
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5231287
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Anunţ concurs - inspector de specialitate urbanism - martie 2014

A N U N Ţ

Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs, pentru ocuparea următorului post din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar - Direcţia de urbanism, amenajarea teritoriului şi achiziţii publice din cadrul Consiliului judeţean Vaslui, corespunzător funcţiei pentru personalul contractual, pe durată nedeterminată:

 • inspector de specialitate, grad II – 1 post.

Data şi ora concursului: proba scrisă – 25.03.2014, orele 10:00, interviul – 28.03.2014, orele 15:00. Locul de desfăşurare a concursului este sediul instituţiei, strada Ştefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliul judeţean Vaslui, până la data de 10.03.2014, inclusiv, orele 16:00.

  În vederea participării la concurs, dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu:
  • cerere tip;
  • copia actului de identitate;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
  • cazierul judiciar;
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • curriculum vitae;
  • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Toate actele sunt incluse într-un dosar cu şină.

Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

Condiţii de participare generale:

  • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei contractuale pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia solicitată;
  • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei contractuale;
  • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare specifice:

  • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism, construcţii civile, construcţii hidrotehnice;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 6 luni;
  • cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet, AutoCad – nivel mediu;

Bibliografia stabilită pentru funcţia de execuţie în regim contractual, pentru care se organizează concursul, este prevăzută în anexă la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 8:00 – 16:30, la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, etaj IV, camera 412 sau la telefon 0235.361.086 int. 218 .

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-02-11 (1616 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact