Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5397174
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs de promovare

PREŞEDINTE
Nr. 9228 / 04.10.2013

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui organizează în perioada 05 - 07 noiembrie 2013, concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere, existent vacant, după cum urmează:

 • un post de director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Tehnice.

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 • proba scrisă în ziua de 05.11.2013, orele 10:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui, din strada Ştefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui;
 • interviul în ziua de 07.11.2013, orele 14:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul C. J. Vaslui, până la data de 23.10.2013, inclusiv;
 • selecţia dosarelor de concurs până la data de 25.10.2013, inclusiv.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 • formularul de înscriere, care se găseşte la sediul instituţiei;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverinţă, conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 • cazierul administrativ;
 • curriculum vitae.

Toate actele sunt incluse, în ordinea solicitată, într-un dosar cu şină.
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, existent vacante, concurenţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Condiţii de participare generale:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii de participare specifice:

 • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniile ştiinţe inginereşti / ştiinţe sociale;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 3 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Bibliografia stabilită pentru funcţia publică de execuţie pentru care se organizează concursul este prevăzută în anexa la prezentul.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, et. IV, camera 412 sau la telefon 0235.361.086 int. 218.

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-10-04 (1140 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact