Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5397163
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunţ concurs

PREŞEDINTE
Nr. 8690/23.09.2013

 

A N U N Ţ

            Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs, pentru ocuparea următorului post din cadrul Compartimentului relaţii cu publicul şi consilierii, Direcţia Administraţie Publică, corespunzător funcţiei pentru personalul contractual, pe durată nedeterminată:

 • referent, grad profesional debutant – 1 post.

 

            Data şi ora concursului: proba scrisă – 04.11.2013, orele 10:00, interviul – 06.11.2013, orele 14:00. Locul de desfăşurare a concursului este sediul instituţiei, strada Ştefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui.
            Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliul judeţean Vaslui, până la data de 18.10.2013, orele 16:00.

            În vederea participării la concurs, dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu:

 • cerere tip;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Toate actele sunt incluse într-un dosar cu şină.
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
           

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

Condiţii de participare generale:

  • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei contractuale pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia solicitată;
  • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei contractuale;
  • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii de participare specifice:

  • pregătire de specialitate: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • alte condiţii: cunoştinţe operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet.

Bibliografia stabilită pentru funcţia de execuţie în regim contractual, pentru care se organizează concurs, este prevăzută în anexă la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  etj. IV, camera 412 sau la telefon 0235.361.086 int. 218.

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-09-23 (1848 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact