Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647870
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt examen de promovare

Nr. 3918/24.04.2013

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (3) din anexa la Dispoziţia nr. 374/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, precum şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului judeţean Vaslui, coroborate cu prevederile art. 41, alin. (1) şi alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Consiliul judeţean Vaslui organizează în perioada 04 – 06 iunie 2013 examen de promovare, în grad imediat superior, pentru posturile funcţiilor personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate, după cum urmează:

  • un post de inspector de specialitate, gradul I la Biroul contabilitate;
  • un post de inspector de specialitate, gradul I la Compartimentul Redacţional pentru editarea Monitorului Oficial al judeţului Vaslui, Direcţia Administraţie Publică;
  • un post de inspector de specialitate, gradul I la Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Consilierii, Direcţia Administraţie Publică;
  • un post de inspector de specialitate, gradul I la Compartimentul Buget – Finanţe – Direcţia Economică;


Examenul se organizează cu respectarea prevederilor Dispoziţiei nr. 374/2011, după cum urmează:
a) proba scrisă , în ziua de 04.06.2013, orele 10:00, la sediul Consiliului judeţean Vaslui, din str. Ştefan cel Mare, nr.79, mun. Vaslui;
b)interviul în ziua de 06.06.2013, orele 14:00, la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
c) dosarele de înscriere se vor depune la sediul Consiliului judeţean Vaslui, până la data de 15.05.2013 , inclusiv;
d) selecţia dosarelor de înscriere se va face în data de 17.05.2013

Pentru a participa la examenul de promovare în grad imediat superior, candidaţii trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani calendaristici dinaintea organizării examenului de promovare.

În vederea participării la examen, dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu
• adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul/treapta profesional(ă) din care se promovează;
• copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani calendaristici;
• formularul de înscriere, care se găseşte la sediul instituţiei
• copii după diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;


Bibliografiile stabilite pentru funcţiile de execuţie în regim contractual, pentru care se organizează examenul, sunt prevăzute în anexele nr.1-4 la prezentul

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, etaj. IV, camera 412 sau la telefon 361.086 int. 218.P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-04-24 (2011 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact