Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774050
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Concurs - decembrie 2012

PREŞEDINTE

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 17-19 decembrie 2012 , concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere, existent vacant, după cum urmează:

  • un post şef birou, în cadrul Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului.

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor art. 57, alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

  • proba scrisă în ziua de 17.12.2012, ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui din strada Ştefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui;
  • interviul în ziua de 19.12.2012, ora 14,00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
  • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul C. J. Vaslui, până la data de 05.12.2012, inclusiv;
  • selecţia dosarelor de concurs până la data de 07.12.2012 inclusiv;

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, existent vacant, concurenţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniile ştiinţe inginereşti / ştiinţe sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 2 ani;
  • cunoştinţe operare calculator – Windows, Microsoft Office, Internet;
  • condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere, care se găseşte la sediul instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia stabilită pentru funcţia publică de conducere pentru care se organizează concursul.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, etaj IV, camera 412 sau la telefon 0235 361.086 int. 218, şi pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui: www.cjvs.ro

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru Buzatu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-11-16 (1757 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact