Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650403
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs promovare - mai 2012

PREŞEDINTE
Nr. 2897 /27.04.2012

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 125 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 30 mai – 1 iunie 2012 concurs/examen de promovare în grad profesional, pentru posturile de funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate, după cum urmează:

  • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni;
  • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul informaticăDirecţia economică;

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

  • proba scrisă în ziua de 30.05.2012, orele 10:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui din strada Ştefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui;
  • interviul în ziua de 01.06.2012, orele 15:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
  • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul C. J. Vaslui, până la data de 21.05.2012, inclusiv;
  • selecţia dosarelor de concurs până la data de 23.05.2012, inclusiv;

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
c) formularul de înscriere.

Bibliografiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concurs/examen sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2 la prezentul.

  1. Bibliografie managementul resurselor umane
  2. Bibliografie informatică

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, etj. IV, camera 412 sau la telefon 0235.361.086 int. 218.

P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-05-02 (1621 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact