Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5572186
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs - iunie 2012

PREŞEDINTE
Nr. 2783/23.04.2012

A N U N Ţ

Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi corespunzătoare funcţiilor pentru personalul contractual, pe durată determinată de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”:

 • inspector de specialitate, gradul I – 1 post;
 • inspector de specialitate, gradul II – 1 post;
 • inspector de specialitate debutant – 1 post.

Data şi ora concursului: proba scrisă – 11.06.2012, orele 10:00, interviul – 14.06.2012, orele 14:00. Locul de desfăşurare a concursului este sediul instituţiei, strada Ştefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliul judeţean Vaslui, până la data de 15.05.2012, orele 16:00.
În vederea participării la concurs, dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu:

 • cerere tip;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de participare:

 • inspector de specialitate, gradul I:
  • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie geologica, inginerie geodezica;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 4 ani;
  • alte condiţii: cunoştinţe operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;
 • inspector de specialitate, gradul II:
  • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civila;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 1 an;
  • alte condiţii: cunoştinţe operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;
 • inspector de specialitate debutant:
  • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ecologie si protecţiei mediului;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: fără vechime;
  • alte condiţii: cunoştinţe operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet.

Bibliografiile stabilite pentru funcţiile de execuţie in regim contractual, pe durata determinata, pentru care se organizează concurs sunt prevăzute în anexele nr.1-3 la prezentul.

 1. Bibliografie inspector de specialitate, gradul I
 2. Bibliografie inspector de specialitate, gradul II
 3. Bibliografie inspector de specialitate, debutant
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, etj. IV, camera 412 sau la telefon 0235.361.086 int. 218.

P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-04-26 (2439 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact