Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5778505
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 14/2012

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA  Nr. 14/2012
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 24 februarie 2012, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;

2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;

3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului împrumuturilor interne pe anul 2012;

4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;

5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2011;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri-CRAV” SA Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare terasamente DJ 243, km 8+500 şi 9+500, comuna Perieni, judeţul Vaslui”;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2012;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2012 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat în anul 2011;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2012-2013;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ special;

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;

16. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Vaslui;

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisiile de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuală a managementului instituţiilor de cultură din subordine;

18. Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2011 în cadrul „Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2011”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

19. Raportul preşedintelui consiliului judeţean cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean în anul 2011.

Dată astăzi, 16 februarie 2012

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica    

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-02-16 (1559 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact