Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6039213
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 363/2011

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr.363/2011
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 16 decembrie 2011, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri CRAV” Vaslui, pe anul 2011;

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare şi a taxelor pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2012;

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a  persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti în anul 2012;

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2012;

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru lunile iulie-octombrie 2011;

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2012;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de cooperare între Consiliul judeţean Vaslui (România) şi Consiliul raional Hînceşti (Republica Moldova);

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea traseelor pentru transportul public judeţean prin curse regulate cuprinse în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2013, sesiunea 02.12.2011;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă SC „AQUAVAS” SA Vaslui a unui spaţiu situat în imobilul din strada Ştefan cel Mare, nr.70, municipiul Vaslui, proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, SC Kristodent SRL Vaslui a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în imobilul „Clădire Centru Stomatologic”, din strada Mihail Kogălniceanu, nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2012;

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Camerei agricole a judeţului Vaslui;

17. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti;

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD-2011 pentru persoanele îndreptăţite, potrivit legii, înregistrate după data de 1 august 2011;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”.

 
Dată astăzi, 9 decembrie 2011

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi 

                                        
Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-12-13 (1446 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact