Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6039321
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 316/2011

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr.316/2011
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 27 septembrie 2011, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012 precum şi estimările pentru anii 2013-2015;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cazării şi servirii mesei, contra cost, în regim de internat, a unor elevi care frecventează învăţământul de masă, în spaţiul devenit disponibil temporar din cadrul clădirilor cu destinaţia de internat şi cantină şcolară aflate în administrarea Grupului Şcolar Tehnic „Sfânta Ecaterina” din Huşi;

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al S.C „AQUAVAS” S.A Vaslui;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor suprafeţe de teren din proprietatea publică a judeţului Vaslui în proprietatea publică a statului;

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 225 m.p, proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în localitatea Ghermăneşti, comuna Drânceni, Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui pentru construirea unui turn de radiocomunicaţii;

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea inventarelor bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2010;

10. Proiect de hotărâre privind declararea conductei de aducţiune Negrileşti-Bîrlad şi a forajelor aferente ca bunuri aparţinând domeniului public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerilor Comisiei speciale pentru modificarea şi/sau completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1361/2001, anexa nr.1;

12. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unor membri din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti judeţul Vaslui, la care judeţul Vaslui este membru asociat.

Dată astăzi, 21 septembrie 2011

PREŞEDINTE
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-09-22 (1535 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact