Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5648890
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt - posturi vacante - perioada 3 - 4 aprilie

În conformitate cu prevederile art. 51 2 alin. (2) lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Consiliul Judeþean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. ªtefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizeazã în ziua de 3 aprilie 2007 - proba scrisã ºi 4 aprilie 2007 - interviul, concursuri pentru ocuparea unor funcþii publice de execuþie vacante din cadrul aparatului de specialitate, dupã cum urmeazã:

• un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare la Direcþia Economicã - Compartimentul buget - finanþe, cu urmãtoarele condiþii de participare:

.. studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã - ºtiinþe economice
. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de 9 ani
. cunoºtinþe operare PC - Windows, Word, Excel, Power Point
. condiþiile prevãzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicatã, completatã ºi modificatã

• un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare la Direcþia Economicã - Compartimentul buget - finanþe, cu urmãtoarele condiþii de participare:

. studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã - ºtiinþe economice
. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de 1 an
. cunoºtinþe operare PC - Windows, Word, Excel, Power Point
. condiþiile prevãzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicatã, completatã ºi modificatã

• un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare la Direcþia Tehnicã - Compartimentul lucrãri publice ,investiþii, cu urmãtoarele condiþii de participare:

. studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã - inginerie civilã
. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de 9 ani
. cunoºtinþe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet
. condiþiile prevãzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicatã, completatã ºi modificatã

Pe lângã condiþiile specifice de participare la concurs prevãzute pentru posturile de funcþie publicã, candidaþii trebuie sã îndeplineascã ºi condiþiile generale prevãzute de dispoziþiile art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare:
• are cetãþenia românã ºi domiciliul în România;
• cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniþi ;
• are capacitate deplinã de exerciþiu ;
• are o stare de sãnãtate corespunzãtoare funcþiei publice pentru care candideazã, atestatã pe bazã de examen medical de specialitate;
• îndeplineºte condiþiile de studii prevãzute de lege pentru funcþia publicã;
• îndeplineºte condiþiile specifice pentru ocuparea funcþiei publice;
• nu a fost condamnatã pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului sau contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei publice, cu excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea;
• nu a fost destituitã dintr-o funcþie publicã în ultimii 7 ani ;
• nu a desfãºurat activitate de poliþie politicã, astfel cum este definitã prin lege.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pânã la data de 22.03.2007, inclusiv la sediul Consiliului judeþean Vaslui.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 8 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1209/2003 conform anexei nr. 1 la prezentul anunþ.

Bibliografia stabilitã pentru funcþia publicã de execuþie este prevãzutã în anexa urmatoare:

Relaþii suplimentare se pot obþine zilnic între orele 8,00 - 16,30 la Serviciul management resurse umane, relaþii mass-media, informare cetãþeni, etj. II, camera 212 sau la telefon 361086 int. 113

P R E ª E D I N T E,
Corneliu Bichineþ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-03-02 (501 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact