Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5642879
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

concurs/examen de promovare în grad profesional

Nr. 4069 / 25.05.2011

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 25 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 28 - 30 iunie 2011, concurs/examen de promovare în grad profesional, pentru posturile de funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate, după cum urmează:

 • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar – Arhitect şef;
 • două posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Biroul contabilitate;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul relaţii cu publicul şi consilieriiDirecţia de administraţie publică;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul informaticăDirecţia economică;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul de atribuire a contractelor de achiziţii publice Direcţia tehnică;
 • două posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul lucrări publice, investiţii Direcţia tehnică;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice Direcţia tehnică;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului Direcţia tehnică;
 • patru posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul dezvoltare locală, integrare europeanăDirecţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul cooperare internaţională şi relaţii ONGDirecţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal la Unitatea de implementare a proiectului;
 • un post de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul juridic contencios, coordonarea consiliilor localeDirecţia de administraţie publică;

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 • proba scrisă în ziua de 28.06.2011, ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui din strada Ştefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui;
 • interviul în ziua de 30.06.2011, ora 15,00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul C. J. Vaslui, până la data de 15.06.2011, inclusiv;
 • selecţia dosarelor de concurs până la data de 17.06.2011, inclusiv;

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
c) formularul de înscriere.

Bibliografiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concurs/examen:

 1. Bibliografie urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar
 2. Bibliografie contabilitate
 3. Bibliografie managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni
 4. Bibliografie relaţii cu publicul şi consilierii
 5. Bibliografie informatică
 6. Bibliografie atribuirea contractelor de achiziţii publice
 7. Bibliografie lucrări publice, investiţii
 8. Bibliografie monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice
 9. Bibliografie administrarea domeniului public si privat al judeţului
 10. Bibliografie dezvoltare locală, integrare europeană
 11. Bibliografie cooperare internaţională şi relaţii ONG
 12. Bibliografie Unitatea de implementare a proiectului
 13. Bibliografie juridic contencios, coordonarea consiliilor locale

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, etj. II, camera 212 sau la telefon 361.086 int. 113.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-05-27 (2987 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact