Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6039262
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 184/2011

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 184 / 2011
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 15 aprilie 2011, ora 16:00, la Centrul de asistență medico-socială Băcești, judeţul Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe trimestrul I - 2011;

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe trimestrul I - 2011;

  3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiei personale lunare datorată de beneficiarii serviciilor prestate de asistenţă medico-socială internaţi în centrele de asistenţă medico-socială din subordinea consiliului judeţean sau/şi de susţinătorii legali ai acestora;

  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.71/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, actualizată şi revizuită, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea Centrului cultural-istoric al municipiului Bîrlad”, cu modificările ulterioare;

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costeşti) - Puntişeni - Chiţcani - Pârveşti - Mănăstirea Pârveşti, km 0 + 000 - 10 + 920 (L = 10,920 km)”;

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui număr de 2 spaţii cu destinaţia de cabinete medicale situate în imobilul „Clădire Centru Stomatologic”, din strada Mihail Kogălniceanu, nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privată a judeţului Vasluişi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.

Dată astăzi, 8 aprilie 2011

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-04-08 (1502 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact