Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5655377
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 168/2011

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 168/2011
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 29 martie 2011, ora 1600, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2011;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe al judeţului Vaslui pe anul 2010;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie  a fondului de rulment al judeţului Vaslui pe anul 2010;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului din fonduri externe nerambursabile al judeţului Vaslui pe anul 2010;

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de serviciile prestate la Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti, precum şi/sau susţinătorii legali ai acestora;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Consolidare terasamente DJ 243, km 8 + 500 - km 9 + 500, comuna Perieni”, judeţul Vaslui;

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.71/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, actualizată şi revizuită, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea Centrului cultural-istoric al municipiului Bîrlad”, cu modificările ulterioare;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării obiectivelor de investiţii “Lucrări de pietruire şi reabilitare a 4 drumuri comunale”, precum şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, realizate din sumele primite cu titlu definitiv şi nerambursabil în cadrul “Programului de pietruire a drumurilor comunale”, în vederea evidenţierii acestora în proprietatea publică şi în patrimoniul unităţilor-administrativ teritoriale respective;

13. Proiect de hotărâre privind menţinerea valabilităţii până la data de 30 aprilie 2013  a  “Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011, în judeţul Vaslui”, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului” din competenţa Consiliului judeţean Vaslui;

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr.55/2004;

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al Muzeului   „Ştefan cel Mare”   Vaslui;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Muzeul „Vasile  Pârvan” Bârlad şi a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Teatrul „V I Popa” Bârlad şi a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale  a managementului la Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;  

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale unor unităţi de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui;

22. Raportul preşedintelui consiliului judeţean cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii  şi a hotărârilor Consiliului judeţean în anul 2010.

Dată astăzi, 22 martie 2011

 

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
                                                                                          Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica        

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-03-22 (1401 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact