Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5649095
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt - posturi vacante - perioada 27 - 30 martie

În conformitate cu prevederile art. 51 2 alin. (2) lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează perioada 27 - 30 martie, concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate, după cum urmează:

- în ziua de 27.03.2007, ora 10,00 - proba scrisă şi în ziua de 28.03.2007, ora 14,00 - interviul

• un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare la Direcţia Tehnică - Compartimentul lucrări publice, investiţii, cu următoarele condiţii de participare:

. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - inginerie civilă
. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 1 an
. cunoştinţe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet
. condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată, completată şi modificată

• un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Direcţia Tehnică - Compartimentul lucrări publice, investiţii, cu următoarele condiţii de participare:

. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - inginerie civilă
. cunoştinţe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet
. condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată, completată şi modificată

• două posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Direcţia Tehnică - Compartimentul investiţii şi reabilitare drumuri judeţene, cu următoarele condiţii de participare:

. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - construcţii căi ferate, drumuri şi poduri
. cunoştinţe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet
. condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată, completată şi modificată


- în ziua de 29.03.2007, ora 10,00 - proba scrisă şi în ziua de 30.03.2007, ora 14,00 - interviul

• un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare la Direcţia Tehnică - Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu următoarele condiţii de participare:

. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - ştiinţe inginereşti, ştiinţe ale vieţii şi pământului, administraţie publică
. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 1 an
. cunoştinţe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet
. cunoaşterea limbii engleze - scris, citit, conversaţie
. condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată, completată şi modificată

• un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Direcţia Tehnică - Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice , cu următoarele condiţii de participare:

. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - ştiinţe inginereşti, ştiinţe ale vieţii şi pământului, administraţie publică
. cunoştinţe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet
. cunoaşterea limbii engleze - scris, citit, conversaţie
. condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată, completată şi modificată ă


- în ziua de 29.03.2007, ora 10,00 - proba scrisă şi în ziua de 30.03.2007, ora 14,00 - interviul

• un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Direcţia Tehnică - Biroul de administrarea domeniului public şi privat al judeţului, cu următoarele condiţii de participare:

. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - domeniul ştiinţe juridice
. cunoştinţe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet
. condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată, completată şi modificată


• un post de referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare la Direcţia Tehnică - Biroul de administrarea domeniului public şi privat al judeţului, cu următoarele condiţii de participare

. studii liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat - profil tehnic
. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 9 ani
. cunoştinţe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet
. condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată, completată şi modificată

Pe lângă condiţiile specifice de participare la concurs prevăzute pentru posturile de funcţie publică, candidaţii trebuie să îndeplinească şi condiţiile generale prevăzute de dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi ;
• are capacitate deplină de exerciţiu ;
• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani ;
• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 15.03.2007, inclusiv la sediul Consiliului judeţean Vaslui.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1209/2003 conform anexei nr. 1 la prezentul anunţ.

Bibliografia stabilită pentru funcţia publică de execuţie este prevăzută în anexa urmatoare:

bibiografie Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8,00 - 16,30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, etj. II, camera 212 sau la telefon 361086 int. 113

P R E Ş E D I N T E,
Corneliu Bichineţ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-02-28 (2661 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact