Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5648946
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt - posturi vacante - perioada 15 - 22 martie

În conformitate cu prevederile art. 51 2 alin. (2) lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează perioada 15 - 22 martie, concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate, după cum urmează:

- în ziua de 15.03.2007, ora 10,00 - proba scrisă şi în ziua de 16.03.2007, ora 14,00 - interviul

  •  un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare la Direcţia de Administraţie Publică - Compartimentul relaţii cu publicul şi consilierii, cu următoarele condiţii de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - domeniul ştiinţe juridice, administraţie publică
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 5 ani
- cunoştinţe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet
- condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată, completată şi modificată

- în ziua de 19.03.2007, ora 10,00 - proba scrisă şi în ziua de 20.03.2007, ora 14,00 - interviul

  •  un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare la Direcţia Economică - Compartimentul Informatică, cu următoarele condiţii de participare

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - domeniul informatică, ingineria sistemelor şi calculatoarelor, inginerie electronică, cibernetică.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 1 an
- cunoştinţe programare calculator
- condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată, completată şi modificată

  •  un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Direcţia Economică - Compartimentul Informatică, cu următoarele condiţii de participare

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - domeniul informatică, ingineria sistemelor şi calculatoarelor, inginerie electronică, cibernetică.
- cunoştinţe programare calculator
- condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată, completată şi modificată


- în ziua de 21.03.2007, ora 10,00 - proba scrisă şi în ziua de 22.03.2007, ora 14,00 - interviu

  •  două posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar, cu următoarele condiţii de participare

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - domeniul arhitectură, urbanism, construcţii civile, inginerie urbană şi dezvoltare regională.
- cunoştinţe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet
- condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată, completată şi modificată

Pe lângă condiţiile specifice de participare la concurs prevăzute pentru posturile de funcţie publică, candidaţii trebuie să îndeplinească şi condiţiile generale prevăzute de dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
•  are cetăţenia română şi domiciliul în România;
•  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
•  are vârsta de minimum 18 ani împliniţi ;
•  are capacitate deplină de exerciţiu ;
•  are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
•  îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
•  îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
•  nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
•  nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani ;
•  nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 05.03.2007, inclusiv la sediul Consiliului judeţean Vaslui.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1209/2003 conform anexei nr. 1 la prezentul anunţ.

Bibliografia stabilită pentru funcţia publică de execuţie este prevăzută în anexa urmatoare:

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8,00 - 16,30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, etj. II, camera 212 sau la telefon 361086 int. 113

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-02-28 (1772 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact