Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5396062
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Împăduriri 2010

Anunţ de participare la licitaţia de proiecte în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate        Ministerul Mediului şi Pădurilor a lansat prin Ordinul nr. 989 din 24 iunie 2010, Ghidul de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, ordin publicat în Monitorul Oficial numărul 525 din data de 28 iulie 2010.
       Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează împădurirea terenurilor agricole degradate.
       Suma alocata sesiunii de finantare este de 100.000 mii lei.
       Suma maxima care se poate aproba pentru fiecare proiect este de 3.500 mii lei.

Sunt eligibile următoarele categorii de solicitanţi cu personalitate juridică:
       a) unităţi administrativ-teritoriale, conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în proprietate/administrare terenuri agricole degradate;
       b) asociaţii de proprietari de terenuri agricole, înfiinţate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor în care cel puţin unul dintre asociaţi este constituit ca operator economic şi  care au în proprietate/administrare terenuri agricole degradate.;
       c) composesorate care deţin în proprietate terenuri agricole degradate;
       d) unităţi sau instituţii de învăţământ care au în proprietate/administrare terenuri agricole degradate;
       e) unităţi de cult care au în proprietate/administrare terenuri agricole degradate.

       Programul se aplică pe întregul teritoriu naţional, în zonele rurale şi periurbane din extravilanul unităţilor administrativ teritoriale.
       Coordonarea unitară se asigură la nivel teritorial prin inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, denumite în continuare coordonator.
       Condiţia esenţială pentru a putea participa în cadrul acestui program este ca Solicitantul să deţină  în proprietate publică sau privată ori în administrare, după caz, terenul agricol degradat constituit în perimetru de ameliorare. Perimetrul de ameliorare este constituit prin emiterea unei fişe a perimetrului de ameliorare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.

Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
       a) studiul de fezabilitate este elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, adaptat pentru lucrări de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor silvice, al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 4 la ghidul de finanţare;
       b) studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic sunt realizate de către persoane juridice atestate de către Comisia de atestare a persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic;
       c) indicatorii tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate sunt avizaţi de ITRSV;

       Un proiect poate viza mai multe perimetre de ameliorare, constituite pe terenuri agricole degradate aflate în proprietatea sau în administrarea aceluiaşi solicitant.
       Nu este eligibil proiectul care prevede împădurirea terenului agricol degradat constituit în:

  1. perimetre de ameliorare constituite pe suprafeţe de teren menţionate în programe sau planuri naţionale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major;
  2. perimetre de amelioare constituite pe suprafeţe de teren situate în arii naturale protejate;
  3. pajişti naturale permanente care nu sunt afectate de fenomene de degradare a solului şi al căror stadiu de degradare se constată conform legislaţiei naţionale în vigoare.
       Finanţarea  nerambursabilă se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect, la care se poate adăuga eventuala contribuţie proprie. Co-finanţarea proiectului poate fi de până la 20%.
       Solicitările de finanţare se vor depune în perioada 16 august - 1 octombrie 2010, la sediul  Administraţiei fondului pentru mediu.
       Ghidul de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate este disponibil în Monitorul oficial numărul 525 din data de 28 iulie 2010 şi pe site-ul Administraţiei fondului pentru mediu – www.afm.ro.  
       În cazul în care doriţi mai multe informaţii despre acest program, vă invitam să ne contactaţi la numerele de telefon 0235.361095/086 , int.133 sau 132 , persoane de contact : Bejenaru Emil– Direcţia Tehnică şi Ramona Ciortan- Direcţia de dezvoltare Locală, Integrare Europeană, Relaţii internaţionale.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-08-11 (1762 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact