Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5348959
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Anunt concurs - iulie 2010

 PREŞEDINTE
 Nr.4056/14.06.2010

A N U N Ţ

            În conformitate cu prevederile art. 58  alin. (2) lit. “b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui,  organizează în perioada 14 – 16 iulie 2010, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de:

 •  director executiv al Direcţiei tehnice din aparatul de specialitate al Consiliului judetean Vaslui, cu următoarele condiţii de participare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul inginerie civila, economic, juridic;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator nivel mediu.
 • director executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui – instituţie publica descentralizata, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului judetean Vaslui, cu următoarele condiţii de participare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul agronomie;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator nivel mediu.
            Pe lângă condiţiile specifice de participare la concurs prevăzute pentru postul de funcţie publică, candidaţii trebuie să îndeplinească şi condiţiile generale prevăzute de dispoziţiile  art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările si completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

            Concursul se organizează cu respectarea prevederilor art. 57  alin. (4), ale art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, si ale art. 39 alin. (1) din Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată si completată de H.G. 1173/2008 după cum urmează:

 • proba scrisă în data de 14 iulie 2010, orele 10,00 la sediul Consiliului Judeţean Vaslui;
 • interviul în data de 16 iulie 2010, orele 14,00 la sediul Consiliului Judeţean Vaslui;
 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, până la data de 05 iulie 2010, inclusiv;
 • selecţia dosarelor de concurs până la data de 09 iulie 2010, inclusiv,

           Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 conform anexei nr. 1 la prezentul anunţ.
           Bibliografiile  stabilite  pentru funcţiile  publice de conducere sunt  prevăzute în anexele nr. 2 si 3  la prezentul.
           Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8,00 – 16,30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  etj. II, camera 212 sau la telefon 361086 int. 113.

P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi

Download

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-06-14 (2102 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact