Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5771260
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs/examen de promovare

PREŞEDINTE
Nr. 2910/03.05.2010

A N U N Ţ

            În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 25 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui,  organizează în perioada 02 -04 iunie 2010, concurs/examen de promovare in grad profesional, pentru posturile  de  funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate, după cum urmează:

  • un post de auditor, clasa I, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare la Compartimentul audit public intern,
  • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare la Biroul contabilitate,
  • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare la Serviciul dezvoltare locală, integrare europeanăDirecţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale,
  • un post de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare la Compartimentul juridic contencios, coordonarea consiliilor localeDirecţia de administraţie publica,
  • doua posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare la Compartimentul juridic contencios, coordonarea consiliilor localeDirecţia de administraţie publica,
  • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare la Compartimentul relaţii cu publicul si consilieriiDirecţia de administraţie publica,

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

  • proba scrisă în ziua de 02.06.2010, ora 10,00 la sediul Consiliului Judeţean Vaslui din strada Ştefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui;
  • interviul în ziua de  04.06.2010, ora 15,00 la sediul C. J. Vaslui;
  • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul C. J. Vaslui, până la data de 24.05.2010, inclusiv;
  • selecţia dosarelor de concurs până la data  de 28.05.2010, inclusiv,

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să aibă cel puţin 4 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
    b) să aibă cel puţin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează;
    c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuala a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
    d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarul  de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din  H.G. nr. nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează şi a treptei de salarizare;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
    c) formularul de înscriere.

Bibliografiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concurs/examen sunt  prevăzute în anexele nr.1-6 la prezentul.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8,00 – 16,30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  etj. II, camera 212 sau la telefon 361086 int. 113.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

Vasile Mihalachi

Download

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-05-04 (2670 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact