Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653224
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt 6683/15.09.2009

ANUNŢ PUBLIC

Nr. 6683/15.09.2009

Consiliul Judeţean Vaslui, în calitate de coordonator în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate , face publică adoptarea Hotărârii nr. 114 din 10 septembrie 2009 privind participarea Consiliului Judeţean Vaslui  la  Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.
Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează împădurirea terenurilor agricole degradate.

Sunt eligibile următoarele categorii de solicitanţi cu personalitate juridică:
a) unităţi administrativ-teritoriale: comune, oraşe, municipii, judeţe, legal înfiinţate şi delimitate, administrate conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) asociaţii de proprietari de terenuri agricole, înfiinţate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor în care cel puţin unul dintre asociaţi este constituit ca operator economic.

Programul se aplică pe întregul teritoriu naţional, în zonele rurale şi periurbane din extravilanul unităţilor administrativ teritoriale.
Condiţia esenţială pentru a putea participa în cadrul acestui program este ca Solicitantul să deţină  în proprietate publică sau privată ori în administrare, după caz, terenul agricol degradat constituit în perimetru de ameliorare. Perimetrul de ameliorare este constituit prin emiterea unei fişe a perimetrului de ameliorare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.


Este eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
a) acţionează în nume propriu şi depune la registratura coordonatorului  un singur dosar de finanţare, pentru un singur proiect;
b) deţine în proprietate publică sau privată ori în administrare, după caz, terenul agricol degradat constituit în perimetru de ameliorare, pe întreaga durată a implementării proiectului; terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăţi comerciale;
c) a adoptat prin autoritatea deliberativă /organele de decizie hotărârea privind participarea la Program şi, după caz,hotărârea de încheiere a acordului de asociere în vederea contractării finanţării şi realizării proiectului prin coordonator;
d) se angajează să nu întrerupă implementarea proiectului şi să acţioneze în vederea atragerii finanţării din alte surse legal constituite, pentru continuarea şi finalizarea acestuia, în situaţia în care finanţarea cheltuielilor eligibile din Fondul pentru mediu este împiedicată în mod obiectiv, ca urmare a apariţiei unor împrejurări de fapt şi/sau de drept, imprevizibile la momentul încheierii contractului dintre Autoritate şi coordonator;
e) deţine studiul de fezabilitate , elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, adaptat pentru lucrări de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor silvice, al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 4 la ghidul de finanţare şi proiect tehnic, elaborat în conformitate cu Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, adaptat pentru lucrări de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor silvice;
f) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local;
g) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiară;
h) nu este implicat în proceduri civile, penale, administrative sau de altă natură, care pot afecta realizarea proiectului, nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi regimul silvic, nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
i) proiectul propus nu face obiectul unui alt program de finanţare;
j) are desemnat un responsabil de proiect;
k) nu se află în procedură de insolvenţă.
l) suprafaţa însumată a perimetrelor de ameliorare propuse pentru realizarea investiţiei este de minimum: 1,0 ha în zona de câmpie, 2,0 ha în zona de deal şi 3,0 ha în zona de munte;
m) numărul de puieţi forestieri care se plantează variază între minimum 625 şi maximum 10.000 bucăţi / ha, în funcţie de încadrarea în grupa ecologică;

Dosarul de finanţare conţine documentele prevăzute la art. 15 din Ghidul de finanţare aprobat prin Ordinul nr.1090 din 13 august 2009.

În cazul în care doriţi mai multe informaţii despre acest program, vă invitam să ne contactaţi la numerele de telefon 0235.361095/0235.361086 , int.116 sau 112 , persoane de contact : Bejenaru Emil – responsabil coordonator de program şi  Ramona Ciortan- Direcţia de dezvoltare Locală, Integrare Europeană, Relaţii internaţionale.

 

Depunerea dosarelor de finanţare se realizează la Registratura Consiliului Judeţean Vaslui , cu sediul în strada Ştefan cel Mare ,  nr. 79, etaj IV ,  cam. 418  până la data de  28 septembrie 2009, ora 16 00.

 

Preşedinte,
Vasile Mihalachi

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-09-15 (1563 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact