Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5572287
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt - concurs - 04 martie 2009

ANUNŢ

Nr. 970/20.02.2009

            În conformitate cu prevederile art. 58  alin. (2) lit. “b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui,  organizează în perioada 04 – 06 martie 2009, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie  temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate, după cum urmează:

I) în data de 04.03.2009, ora 10,00 – proba scrisă şi 06.03.2009, ora 15,00 – interviul la Serviciul dezvoltare locală, integrare europeanăDirecţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale
un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent,  treapta 3 de salarizare la Serviciul dezvoltare locală, integrare europeanăDirecţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, cu următoarele condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă –  domeniul ştiinţe inginereşti-inginerie civilă, ştiinţe economice
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 1 an
 • cunoştinţe operare calculator – Windows, Microsoft Office, Internet
 • condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe lângă condiţiile specifice de participare la concurs prevăzute pentru postul de funcţie publică, candidaţii trebuie să îndeplinească şi condiţiile generale prevăzute de dispoziţiile  art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 02.03.2009, inclusiv la sediul Consiliului judeţean Vaslui.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 conform anexei nr. 1 la prezentul anunţ.
Bibliografia stabilită  pentru funcţia  publică de execuţie este  prevăzută în anexa nr. 2  la prezentul.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8,00 – 16,30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  etj. II, camera 212 sau la telefon 0235-361.086 int. 113.

Download

P R E Ş E D I N T E,

Vasile Mihalachi

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-02-20 (1171 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact