Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5875656
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiLista acte normative cu privire la COVID-19 (201-300)

ACTE NORMATIVE CARE STABILESC CADRUL LEGAL PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID-19, PRECUM ȘI MĂSURILE ECONOMICE, FISCAL BUGETARE ȘI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE

Lista nr. 1->100   Lista nr. 101-200   Lista nr. 201->300   Lista nr. 301->400

nr.
crt.

Nr și data M.O.

Act normativ

201

437/25.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.873/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă

202

437/25.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.300 /2000 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr.5.211/2018

203

437/25.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.324 /2000 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.5.033/2016, pentru anul școlar 2020-2021

204

438/25.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.298/2020 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat în anul școlar2019-2020

205

438/25.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.303/2020 pentrumodificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.5.561/2011

206

438/25.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.307/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr.4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național-2020

207

438/25.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.322/2020 pentrumodificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr.4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul școlar 2019-2020

208

439/26.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.323/2020 privind modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.5.222/2011, pentru anul școlar 2019-2020

209

440/26.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății

210

440/26.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.81/2020 privind modificarea și completarea Ordonanță de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

211

437/25.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.326 /2000 pentru completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.5.068/2016, pentru anul școlar 2020-2021

212

441/26.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.302/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5.259/2019

213

441/26.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.321/2020 pentru pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr.4.435/2014, pentru anul școlar 2019-2020

214

441/26.05.2020

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.647/2020 privind modificarea și completarea anexei nr.1 la Metodologia de aplicare a prevederilor art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.540/2020

215

442/26.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr. 4.317/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr.4.948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

216

443/26.05.2020

Legea nr.67/2020 pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996

217

447/27.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii șu adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență

218

447/27.05.2020

Ordin al ministrului afacerilor interne nr. 86/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condițiile art.27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

219

447/27.05.2020

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 911/653 pentru aplicarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative

220

448/27.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19

221

448/27.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2002 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

222

450/28.05.2020

Hotărârea Guvernului nr.419/2020 pentru completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2020 cu suma de 600.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului

223

450/28.05.2020

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 903/97/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică

224

450/28.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.316/2020 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole în anul școlar 2019-2020

225

450/28.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.341/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale- examenul de bacalaureat național 2020

226

451/28.05.2020

Hotărârea Guvernului nr.424/2020 pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391/2006

227

453/29.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate- POAD

228

453/29.05.2020

Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă măsurii 08 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

229

455/29.05.2020

Hotărârea Guvernului nr.434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

230

456/29.09.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr. 4422/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020

231

457/29.05.2020

Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 1.030/2020 privind prelungirea perioadelor prevăzute pentru finalizarea pregătirii teoretice și practice, efectuate în cadrul școlilor de conducători auto în scopul obținerii permisului de conducere

232

458/29.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

233

458/29.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii- IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

234

459/29.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

235

459/29.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

236

459/29.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr. 4421/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informativă, intensiv informatică, în anul școlar 2019-2020

237

460/29.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.961/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

238

460/29.05.2020

Ordin al ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

239

461/30.05.2020

Ordin al ministrului sănătății, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 966/1.809/105 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică

240

461/30.05.2020

Ordin al ministrului sănătății, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.969/1810/1166/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice

241

462/30.05.2020

Ordin al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății pentru aprobarea regulamentelor nr.601/971/2020 privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum și a activităților de pregătire sportivă în spații închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați

242

463/02.06.2020

Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

243

463/02.06.2020

Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății nr. 143/949/2020 privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiții de siguranță și de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole și habitatelor piscicole naturale

244

464/02.06.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

245

464/02.06.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 963/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice

246

464/02.06.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale nr. 1005/2020 pentru stabilirea domeniilor de activitate și a instrucțiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line

247

465/02.06.2020

Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

248

466/02.06.2020

Hotărârea Guvernului nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.42/2017

249

467/02.06.2020

Hotărârea Guvernului nr.433/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

250

467/02.06.2020

Hotărârea Guvernului nr.438/2020 privind completarea anexei nr.2 la Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

251

470/03.06.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.978/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății

252

470/03.06.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.979/2020 pentru aprobarea efectuării Studiului de seroprevalență a infecției SARS-CoV-2 pe teritoriul României

253

473/04.06.2020

Decizia Curții Constituționale nr.155 din 6 mai 2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru suspendarea rambursării creditelor

254

474/04.06.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii 1.017/2.880/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr.743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

255

474/04.06.2020

Hotărârea președintelui Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2020 privind stabilirea datei Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanță, în data de 11 iulie 2020

256

474/04.06.2020

Hotărârea președintelui Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2020 privind organizarea, convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanță, în data de 11 iulie 2020

257

476/04.06.2020

Ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.802/2020 privind unele măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naționale gestionate de Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

258

476/04.06.2020

Hotărârea președintelui Camerei Auditorilor Financiari din România nr.53/2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanță, în data de 11 iulie 2020

259

481/05.06.2020

Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr.457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

260

483/05.06.2020

Hotărârea Guvernului nr.443/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

261

484/09.06.2020

Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr.456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

262

486/09.06.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr. 4450/2020 nr.4.450/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr.4.433/2014

263

488/10.06.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr. 4440/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

264

488/10.06.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr. 4441/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național-2020

265

490/10.06.2020

Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății nr. 153/1024/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății nr.143/949/2020 privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiții de siguranță și de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole și habitatelor piscicole naturale

266

490/10.06.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr. 4461/2020 privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională în anul școlar 2019-2020

267

491/10.06.2020

Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 715/2020 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.245/2017, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

268

493/10.06.2020

Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii- IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

269

493/10.06.2020

Legea nr.76/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar

270

496/11.06.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale

271

497/11.06.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.”-S.A.

272

497/11.06.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 1069/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

273

497/11.06.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr. 4494/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr.5.005/2014

274

502/12.06.2020

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.722/2020 privind completarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.540/2020

275

503/12.06.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii- IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

276

503/12.06.2020

Hotărârea Guvernului nr.465/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

277

503/12.06.2020

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1.074/724/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.15/2018/1.311/2017

278

504/12.06.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții

279

505/13.06.2020

Ordin al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății 619/1.077/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimații a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătite fizică în săli de fitness și aerobic

280

505/13.06.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 1078/2020 privind măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear

281

508/15.06.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 1080/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

282

510/15.06.2020

Ordin al ministrului sănătății, al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 1076 /4518/ 3936 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

283

514/16.06.2020

Ordin al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1088/1910/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate, precum și pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc

284

515/16.06.2020

Hotărârea Guvernului nr.476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

285

519/17.06.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr. 4488/2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităților de evaluare externă în vederea acordării autorizației de funcționare provizorie și a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, pe perioada stării de alertă

286

520/17.06.2020

Legea nr. 82/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19,pe perioada stării de urgență

287

520/17.06.2020

Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

288

520/17.06.2020

Ordin al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase

289

521/18.06.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4532/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr.4.948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

290

524/18.06.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4549/2020 pentru suspendarea organizării și desfășurării unor activități prevăzute în anexa nr.19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5.259/2019

291

525/18.06.2020

Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.155/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

292

526/19.06.2020

Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății nr. 1082/97/1112/ 2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

293

531/19.06.2020

Ordin al ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

294

551/25.06.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

295

577/01.07.2020

Hotărârea Guvernului nr.511/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr.1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr..476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

296

627/16.07.2020

Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17.07.2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

297

634/18.07.2020

Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

298

641/21.07.2020

Hotărârea Guvernului nr. 570/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

299

642/22.07.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

300

651/23.07.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 1.321/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

Lista nr. 1->100   Lista nr. 101-200   Lista nr. 201->300   Lista nr. 301->400

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-05-26 (434 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact