Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774483
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 528/2019

 R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

  

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 528 / 2019
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

                Având în vedere prevederile art.178 alin.(1) și ale art.179 alin.(2) lit.a), coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

              în temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

 

D I S P U N:

 Art.1. – (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru ziua de marți, 10.12.2019, ora 1600, care se va desfășura în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui.

              (2) Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. – (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni în format electronic și pot fi studiate, în format letric, în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului județean.

               (2) Aducerea la cunoștința publică a materialelor prevăzute la alin.(1) se face prin afișare pe pagina de internet http://www.cjvs.eu/.

Art.3. – Asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi consilierii județeni pot formula și depune amendamente.

Art.4. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei dispoziții.

 Dată astăzi, 03.12.2019

 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu

 

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

  

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

 


Anexa
la Dispoziția nr. 528 / 2019

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 10.12.2019

 

Nr.

crt.

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatori

Comisii de specialitate nominalizate în vederea avizării *

 

1.

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale prețurilor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2020

Președinte

Dumitru Buzatu

1, 2

 

2.

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2018 – octombrie 2019

Președinte

Dumitru Buzatu

1, 2, 4

3.

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2020

Președinte

Dumitru Buzatu

1, 2, 4

4.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Vaslui, valabil până la data de 30 iunie 2023   

Președinte

Dumitru Buzatu

1, 3

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru eliberarea / prelungirea / înlocuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean   

Președinte

Dumitru Buzatu

1, 2, 3

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Clădire Administrativă Poligon - Delea”

Președinte

Dumitru Buzatu

1, 2, 3

7.

Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017

Președinte

Dumitru Buzatu

1, 3

8.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui

Președinte

Dumitru Buzatu

1, 4

 

* 1 – Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale;

2 – Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare  economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană;

3 – Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean;

4 – Comisia pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport.

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

 

Secretar general al județului,
Diana-Elena Ursulescu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-12-03 (208 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact