Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774479
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziția Nr. 519 /2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 519/2019

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Având în vedere prevederile art.178 alin.(1) și ale art.179 alin.(2), lit.a), coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1), lit.(b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Art .1. - (1) Se convoacă Consiliul Județean Vaslui în ședință ordinară pentru ziua de miercuri, 27.11.2019, ora 16.00, care se va desfășura în sala de ședințe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui .
(2) Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. - (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni în format electronic și pot fi studiate, în format letric, în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului județean.
(2) Aducerea la cunoștința publică a materialelor prevăzute la alin.(1) se face prin afișare pe pagina de internet http://www.cjvs.eu .
Art.3. - Asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi consilierii județeni pot formula și depune amendamente.
Art.4. - Secretarul Județului Vaslui, prin intermediul Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei dispoziții.

Dată astăzi, 20.11.2019

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş


Anexa
la Dispoziția nr. 519/2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 27.11.2019

Nr.

crt.

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatori

Comisii de specialitate nominalizate în vederea avizării *

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de întreprinderile publice înființate de UAT Județul Vaslui sau la care aceasta deține acțiuni/participații majoritare

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 3

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau demolării

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 3

3.

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 3

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție Clădire Administrativă Poligon - Delea ”

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 3

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2, 3, 4

6.

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 3

7.

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 4

8.

Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1

10.

Raport asupra finanțării proiectului “Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți “La Dumbrava”, derulat de Raionul Soroca, Republica Moldova”

 

 

1 - Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale.

2 - Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socialâ, buget-finanțe și integrare europeanâ

3 - Comisia de dezvoltare urbanisticâ și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurâtor și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean

4 - Comisia pentru protecția socialâ, protecție copii, învâțâmânt, sânâtate și familie, culturâ, culte și sport

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Secretar general al județului,
Diana-Elena Ursulescu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-11-20 (277 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact