Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774146
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziția Nr. 478/2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 478/2019

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Având în vedere prevederile art.178 alin.(1) și ale art.179 alin.(2), lit.a), coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1), lit.(b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Art .1. - (1) Se convoacă Consiliul Județean Vaslui în ședință ordinară pentru ziua de joi, 17.10.2019, ora 16.00, care se va desfășura în sala de ședințe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui .
(2) Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. - (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni în format electronic și pot fi studiate, în format letric, în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului județean.
(2) Aducerea la cunoștința publică a materialelor prevăzute la alin.(1) se face prin afișare pe pagina de internet http://www.cjvs.eu .
Art.3. - Asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi consilierii județeni pot formula și depune amendamente.
Art.4. - Secretarul Județului Vaslui, prin intermediul Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei dispoziții.

Dată astăzi, 11.10.2019

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş


Anexa
la Dispoziția nr.478/2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 17.10.2019

Nr.

crt.

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatori

Comisii de specialitate nominalizate în vederea avizării *

1.

Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2

2.

Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2

3.

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2

4.

Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2, 4

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor spații din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al județului Vaslui, în vederea vânzării prin licitație publică

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2, 3

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2, 3

7.

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 188/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: limită județul Neamț – Băcești – Băbușa – Păltiniș - Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – Siliștea – Armășoaia - Bleșca (DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2, 3

8.

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 190/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta – Focșasca - lim. Județ Iași, km 5+499-13+635, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2, 3

9.

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 197/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul Doagele, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2, 3

10.

Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16.452 /19.12.2017

Președinte
Dumitru Buzatu

1

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1

12.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare

Președinte
Dumitru Buzatu

1

13.

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 4

14.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2, 4

15.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1,4

1 - Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale.

2 - Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socialâ, buget-finanțe și integrare europeanâ

3 - Comisia de dezvoltare urbanisticâ și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurâtor și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean

4 - Comisia pentru protecția socialâ, protecție copii, învâțâmânt, sânâtate și familie, culturâ, culte și sport

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Secretarul Județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-10-11 (291 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact