Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774645
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziția Nr. 448/2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 448/2019

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Având în vedere prevederile art.178 alin.(1) și ale art.179 alin.(2), lit.a), coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1), lit.(b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Art .1. - (1) Se convoacă Consiliul Județean Vaslui în ședință ordinară pentru ziua de vineri, 20.09.2019, ora 16.00, care se va desfășura în sala de ședințe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui .
(2) Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. - (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni în format electronic și pot fi studiate, în format letric, în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului județean.
(2) Aducerea la cunoștința publică a materialelor prevăzute la alin.(1) se face prin afișare pe pagina de internet http://www.cjvs.eu .
Art.3. - Asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi consilierii județeni pot formula și depune amendamente.
Art.4. - Secretarul Județului Vaslui, prin intermediul Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei dispoziții.

Dată astăzi, 13.09.2019

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş


Anexa
la Dispoziția nr.448/2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 20.09.2019

Nr.

crt.

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatori

Comisii de specialitate nominalizate în vederea avizării *

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului ” Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2, 4

2.

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.29/2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții “Reabilitare și modernizare a 2 drumuri județene” – DJ 242F și DJ 244J, cu modificările ulterioare

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2, 3

3.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 22/27.02.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport ”

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 3, 4

4.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “ Ștefan cel Mare” Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 4

5.

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1

6.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională “Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidență a Persoanelor Vaslui, cu modificările ulterioare

Președinte
Dumitru Buzatu

1

7.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 4

8.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 4

9.

Proiect de hotărâre privind retragerea Județului Vaslui din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1

10.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 4

11.

Informare privind participarea la Adunarea Generală a ARE, Larnaca, Cipru – 4-8 iunie 2019

-

-

12.

Informare privind deplasările efectuate în raioanele Soroca și Cimișlia, Republica Moldova, în perioada iulie-august 2019

-

-

1 - Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale.

2 - Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socialâ, buget-finanțe și integrare europeanâ

3 - Comisia de dezvoltare urbanisticâ și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurâtor și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean

4 - Comisia pentru protecția socialâ, protecție copii, învâțâmânt, sânâtate și familie, culturâ, culte și sport

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Secretarul Județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-09-13 (327 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact