Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774134
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziția Nr. 438/2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 438/ 2019

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

Având în vedere prevederile art.178 alin.(2) și ale art.179 alin.(2), lit.b), coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Art.1. - (1) Se convoacă Consiliul Județean Vaslui în ședință extraordinară pentru ziua de miercuri, 04.09.2019, ora 16.00, care se va desfășura în sala de ședințe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui .
(2) Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. - (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni în format electronic și pot fi studiate, în format letric, în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului județean.
(2) Aducerea la cunoștința publică a materialelor prevăzute la alin.(1) se face prin afișare pe pagina de internet http://www.cjvs.eu .
Art.3. - Asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi consilierii județeni pot formula și depune amendamente.
Art.4. - Secretarul Județului Vaslui, prin intermediul Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei dispoziții.

Dată astăzi, 30.08.2019

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş


Anexa
la Dispoziția nr.438/2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 04.09.2019

Nr.

crt.

Titlul proiectului de hotărâe

Inițiatori

Comisii de specialitate nominalizate în vederea avizării *

1.

Proiect de hotărâe privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2

2.

Proiect de hotărâe privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investițieConstruire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui ”

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 3

3.

Proiect de hotărâe privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui”

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2, 3

4.

Proiect de hotărâe privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 2

5.

Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în funcția de secretar executiv al Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Vaslui

Președinte
Dumitru Buzatu

1, 4

1 - Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale.

2 - Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socialâ, buget-finanțe și integrare europeanâ

3 - Comisia de dezvoltare urbanisticâ și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurâtor și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean

4 - Comisia pentru protecția socialâ, protecție copii, învâțâmânt, sânâtate și familie, culturâ, culte și sport

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Secretarul Județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-08-30 (283 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact