Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5649099
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunț - concurs recrutare sept. 2019

NR. 12958 / 23.08.2019

ANUNȚ

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:

 • consilier, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 • 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene - Direcția tehnică;
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant -Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al județului- Direcția Economică.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:
Proba scrisă : data de 25.09.2019, ora 10:00.
Interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Condiții generale pentru participarea la concurs:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. unoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. re o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 7. îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare la concurs:

Nivel de studii

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: domeniul științe umanisteși arte, arhitectură și urbanism, ramura arhitectură, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutantla Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe Sociale, ramura Științe Economice/Științe administrative/Științe ale comunicării/Științe politice pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al județului - Direcția Economică;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe inginerești, ramura inginerie civilă pentru cele 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene - Direcția tehnică.
Vechime în specialitatea studiilor:
 • 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru posturile de consilier clasa I, grad profesional principal;
 • nu este cazul - pentru posturile de consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Dosarele de înscriere se depun în intervalul 23 august - 11 septembrie 2019, la sediul Consiliului Județean Vaslui din str. Ștefan cel Mare nr. 79, cam. 4, parter și va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, atașat anunțului;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

(Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut mai jos, conform anexei nr. 2D la HG nr. 611/2008, atașat anunțului, trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor).

 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
(Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice).
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, atașat anunțului.

Depunerea documentelor se face într-un dosar cu șină, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.
Bibliografile:

Atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, interior: 148.
FORMULARE DE COMPLETAT

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU


REZULTAT SELECTIE DOSARE - Urbanism (13.09.2019) Nu a fost depus niciun dosar
REZULTAT SELECTIE DOSARE - Direcția Economică (13.09.2019) Aici
REZULTAT SELECTIE DOSARE - Direcția Tehnică (13.09.2019) Aici

REZULTAT PROBA SCRISA - Direcția Tehnică (25.09.2019) Aici
REZULTAT PROBA SCRISA - Direcția Economică (25.09.2019) Aici

REZULTAT Contestație - Direcția Tehnică (27.09.2019) Aici

REZULTAT PROBA INTERVIU - Direcția Economică(30.09.2019)Aici

REZULTAT FINAL - Direcția Tehnică (30.09.2019) Aici

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-08-23 (2072 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact