Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5690271
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Concurs promovare - Șef birou DAP

NR. 12955 / 23.08.2019

ANUNȚ

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs/examen de promovare în funcție publică de conducere vacantă de:

 • șef birou , grad profesional II - Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni - Direcția Administrație Publică.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:
Proba scrisă : data de 25.09.2019, ora 10:00.
Interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise .
Condițiile de participare la concurs/examen:

 • sa fie numit într-o funcție publica din clasa I;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe sociale, ramura științe administrative;
 • absolvent cu diploma a studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • vechimea - 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • sa nu aibă o sancțiune disciplinara neradiata in condițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în intervalul 23 august - 11 septembrie 2019, la sediul Consiliului Județean Vaslui din str. Ștefan cel Mare nr. 79, cam 4, parter și va cuprinde în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere, atașat anunțului;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate (inclusiv cel care atestă schimbarea numelui, daca este cazul);
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • adeverința eliberată de angajator care să atestecă este numit într-o funcție publica din clasa I;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, atașată anunțului;
 • cazierul administrativ.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, îndosariate în ordinea specificată, într-un dosar cu șină, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Bibliografia și atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului sunt atașate prezentului anunț.
Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, interior: 148.

FORMULARE DE COMPLETAT

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU


REZULTAT SELECTIE DOSARE (16.09.2019) Aici
REZULTAT PROBA SCRISA (25.09.2019) Aici
REZULTAT PROBA INTERVIU (25.09.2019)Aici
REZULTAT FINAL (27.09.2019) Aici

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-08-23 (656 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact