Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774150
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziția Nr. 419/2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 419/ 2019

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art. 178 alin. (1), art. 179 alin.(1) și alin.(2), lit.a) și al art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Art .1. - (1) Se convoacă Consiliul Județean Vaslui în ședință ordinară pentru ziua de miercuri, 14.08.2019, ora 16.00, care se va desfășura în sala de ședințe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui .
(2) Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. - (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni în format electronic și pot fi studiate, în format letric, în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului județean.
(2) Aducerea la cunoștința publică a materialelor prevăzute la alin.(1) se face prin afișare pe pagina de internet http://www.cjvs.eu .
Art.3. - Asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi consilierii județeni pot formula și depune amendamente.
Art.4. - Secretarul Județului Vaslui, prin intermediul Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei dispoziții.

Dată astăzi, 07.08.2019

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş


Anexa
la Dispoziția nr.419/2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 14.08.2019

Nr.

crt.

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatori

Comisii de specialitate nominalizate în vederea avizării *

1.

Proiect de hotarâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019

Președinte
Dumitru Buzatu

1,2

2.

Proiect de hotârâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activitâților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019

Președinte
Dumitru Buzatu

1,2

3.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activitâților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2019-30.06.2019

Președinte
Dumitru Buzatu

1,2

4.

Proiect de hotârâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Vaslui și ale comisiilor de specialitate ale acestuia

Președinte
Dumitru Buzatu

1,2

5.

Proiect de hotârâre pentru prelungirea valabilitâții Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019

Președinte
Dumitru Buzatu

1,3

6.

Proiect de hotârâre privind stabilirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depâșirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, precum și a celor pentru ocuparea zonei drumurilor de interes județean

Președinte
Dumitru Buzatu

1,2,3

7.

Proiect de hotârâre pentru modificarea și completarea Hotârârii Consiliului Județean Vaslui nr.139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni (DN 24A)-Sârâțeni - Mâlușteni -DC 67, km 4+600-9+100, (4,500 km), județul Vaslui“, cu modificârile și completârile ulterioare

Președinte
Dumitru Buzatu

1,2,3

8.

Proiect de hotârâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Președinte
Dumitru Buzatu

1,4

9.

Proiect de hotârâre pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/ 19.12.2017

Președinte
Dumitru Buzatu

1

10.

Decizia Camerei de Conturi Vaslui nr. 24/31.07.2019 și Raportul de audit financiar nr. 1205/10.569/11.07.2019

1 - Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale.

2 - Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socialâ, buget-finanțe și integrare europeanâ

3 - Comisia de dezvoltare urbanisticâ și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurâtor și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean

4 - Comisia pentru protecția socialâ, protecție copii, învâțâmânt, sânâtate și familie, culturâ, culte și sport

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Secretarul Județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-08-07 (400 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact