Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774648
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 389/2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

 D I S P O Z I Ţ I A   nr. 389 / 2019

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

               în temeiul art. 178 alin. (1), art. 179 alin.(1) și alin.(2), lit.a) și al art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

 D I S P U N:

 Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 18.07.2019, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Județului Vaslui către Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Vaslui;

 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui;

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.144/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat;

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.82/2019 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2019;

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.83/2019 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes general pentru anul 2019;

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.191/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ˮReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 248 A: Limită judeţ Iaşi - Siliştea – Huc - Plopoasa - Rafaila - Buda – DJ 207 E ( Oşeşti), judeţul Vasluiˮ, cu modificările ulterioare;

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.195/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ˮReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Bălțătești – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (DJ 245 A), L=19,110 km, județul Vasluiˮ, cu modificările ulterioare;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

 

 Dată astăzi, 11.07.2019

 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu

  

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
 Diana-Elena Ursulescu

 

  

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-07-11 (437 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact