Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5649055
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunț promovare - Direcția Economică

NR. 7453 / 24.05.2019

ANUNȚ

Consiliul Județean Vaslui, organizează concurs de promovare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată , astfel :

 • șef serviciu gradul II la Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărare Împotriva Incendiilor, ID post - 534771 în cadrul Direcției Economice .

Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • proba scrisă în data de 26.06.2019, orele 10:00 la sediul instituției;
 • interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Condițiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • să fie numit într-o funcție publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani.
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs, este următoarea:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data afișării;
 • selecția dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • formularul de înscriere (atașat anunțului);
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 • copiile diplomelor de studii1, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței2 eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia (atașată anunțului);
 • declarația pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat C.I.M. pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (atașată anunțului).

Actele vor fi îndosariate în ordinea specificată, într-un dosar cu șină.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la lit. c), care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail personal@cjvs.eu .

Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Bibliografia este atașată prezentului anunț.

Atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, sunt atașate prezentului anunț.

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni, interior: 113.


FORMULARE DE COMPLETAT

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU


REZULTAT SELECTIE DOSARE (18.06.2019) Aici
REZULTAT PROBA SCRISA (26.06.2019) Aici
REZULTAT PROBA INTERVIU (27.06.2019)Aici
REZULTAT FINAL (28.06.2019) Aici

1. În cazul adeverințelor, menționate la lit. d), termenul de valabilitate este până la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia, conform O.M.E.N. nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior.

2. Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, actualizată.
Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-05-24 (712 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact