Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774084
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 221/2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 221 / 2019
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 23.04.2019, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui;

 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019;

 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018;

 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022;

 5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022;

 6. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019;
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului II al anului școlar 2018-2019;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021;

 10. Proiect de hotărâre privind propunerea de declasificare a unor documente clasificate secret de stat, nivel “secret” și “strict secret”, emise de fostul Consiliu Popular al județului Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.191/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (Faza Proiect Tehnic + Detalii de execuție) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - ETAPA a - II-a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja”;

 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al Județului Vaslui a unor imobile aflate în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora;

 13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui a unor spații din incinta imobilului situat în municipiul Huși, strada Huși-Albița nr.12;

 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.91/2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de sport școlară” din municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, județul Vaslui”;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi” propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, Cod SMIS 128038 și a cheltuielilor legate de proiect;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2019;

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes general pentru anul 2019;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui.

Dată astăzi, 16.04.2019

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-04-16 (318 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact