Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5641003
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunț ocupare post - prin transfer

Nr. 1392/31.01.2019

A N U N Ț
privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante
în cadrul Consiliului Județean Vaslui

Consiliul Județean Vaslui, în temeiul prevederilor art. 87 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) și art. 90 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5), (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 148 și art. 149 alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, prin transfer la cerere a funcției publice de execuție vacantede consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Juridic – Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale al Direcției Administrație Publică.
Transferul la cerere se face într-o funcție publică de aceeași categorie, clasă și grad profesional sau într-o funcție publică de nivel inferior, și poate avea loc numai pentru funcționarii publici încadrați în autorități sau instituții publice din administrația publică locală și care îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în fișa postului pentru funcția publică, conform prevederilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
Condiții specifice de ocupare:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 7 ani.

Funcționarii publici interesați vor depune la Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni al Consiliului Județean Vaslui din Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, etajul 2, camera 212, în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț la sediul instituției, următoarele documente:

  • cerere de transfer la cerere;
  • curriculum vitae - tip EUROPASS;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • o adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste calitatea de angajat și funcția pe care o ocupă în prezent.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un funcționar public din cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni.
În situația în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru funcția publică de execuție vacantă, Consiliul Județean Vaslui va organiza un interviu cu funcționarii publici solicitanți, în temeiul prevederilor art. 149 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, data, ora și locul susținerii interviului fiind aduse la cunoștința acestora prin publicare pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui, www.cjvs.eu: Caseta Informații Publice, Secțiunea Anunț posturi scoase la concurs/Carieră și prin afișare la sediul instituției.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție: Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni, interior 113.

Publicat astăzi, 1 februarie 2019 .

REZULTAT DOSARE INSCRISE(25.02.2019)

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-02-01 (1031 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact